Загальна герніологія. Пахвинна, стегнова, пупкова, післяопераційна, діафрагмальна та рідкі види гриж. Ускладнення гриж
Скачати 150.63 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір150.63 Kb.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 10

для викладачів до практичного заняття на тему:

Загальна герніологія. Пахвинна, стегнова, пупкова, післяопераційна, діафрагмальна та рідкі види гриж. Ускладнення гриж.”


І. Актуальність теми.

Грижа (herniae) – це вихід нутрощів із місця їх фізіологічного розміщення через природні канали або дефекти стінки живота і тазу під шкіру, або внутрішні кишені та порожнини. Займає значну частку серед іншої хірургічної патології, може бути причиною гострого живота. Діагностика та лікування вимагає від лікаря глибоких теоретичних знань та практичних навиків. Защемлення грижі призводить до виникнення гострої хірургічної патології, що загрожує життю хворого. Летальність при даній патології складає 2,5 %.ІІ. Навчальні цілі.

Знати: Що таке грижа. Місця утворення гриж. Етіологія та патогенез утворення гриж. Будова грижі. Симптоматику і варіанти клінічного перебігу різних видів гриж. Алгоритми діагностики і лікування грижі. Способи пластики різних видів гриж.

Вміти: Провести пальпацію грижевого випинання, зовнішнього пахового кільця, діагностувати наявність грижі та її ускладнення. Провести диференціальну діагностику між паховою і стегновою грижами. Вміти оцінити основні прояви захворювання. Вміти визначити метод пластики грижі і алгоритми лікування защемленої грижі.
ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція


№ п/п

Дисципліни


Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Нормальна ана-томія черевної стінки, нор-мальна фізіоло-гія, пропедев-тика.


Функціонування основних систем та органів, анатоміч-на будова черевної стінки, пахового каналу, показники норми. Особливості догляду за оперованими хворими.


Визначити фізіологічні константи людського організму, топографію ділянок утворення гриж. Провести сані-тарно-гігієнічну оброб-ку хворого.2.

Забезпечувані:

Оперативна хі-рургія, анесте-зіологія-реані-матологія, фар-макологія.


Види операцій на черевній стінці при різних видах гриж, техніку проведення операцій, інструментарій. Види знебо-лення для проведення герні-опластики. Перелік обов'яз-кових обстежень для хворих з плановими та ургентними хі-рургічними захворюваннями. Принципи підготовки хворих до операції. Основні клінічні прояви ускладнень у післяо-пераційному періоді, медика-ментозне забезпечення.Підготувати системи організму до операції. Підготувати операцій-не поле. Відібрати необхідний інструмен-тарій для проведення операції на товстій кишці. Надати хворо-му певне операційне положення. Розпізнати ускладнення у ранньо му і пізньому після операційному періоді. Призначати медика-менттозне лікування.


3.Внутрішньо-предметна інтеграція:

Догляд за хво-рими проопе-рованими з приводу грижі і її ускладнень.Основні клінічні прояви грижі неускладненої та защемленої, тактику лікаря, покази до планової і ургентної операції. Заходи по підготовці хворих до опера-ції планової і ургентної. Основні ускладнення в післяопераційному періоді.

Провести обстеження хворого, виставити діагноз і обґрунтувати покази до планової і ургентної операції. Провести підготовку хворого до операції, обробку операційного поля. Трактувати гемо-динамічні і основні лабораторні показни-ки. Провести перев’яз-ку післяопераційної рани.


IV. Зміст теми заняття.

Грижа (herniae) – це вихід нутрощів із місця їх фізіологічного розміщення через природні канали або дефекти стінки живота й таза під шкіру, або внутрішні кишені та порожнини. Розрізняють пахові, стегнові, пупкові, діафрагмальні, післяопераційні, білої лінії грижі та рідкі форми гриж: сідничні, промежинні, запираючого отвору, поперекові тощо. Грижі займають значну частку серед іншої хірургічної патології і можуть бути причиною гострого живота. Діагностика та лікування вимагає від лікаря глибоких теоретичних знань та практичних навиків. В процесі розгляду теми заняття звертається особлива увага на деонтологічні аспекти в спілкуванні між хворим та лікарем ( психологічний аспект ).

Незнання анатомії місць утворення гриж, а також патологічних процесів які можуть розвинутись в грижовому мішку, їх клініки та адекватного і правильного лікування може привести до грубих діагностичних і тактичних помилок у практичній діяльності лікаря. Привести до непоправної шкоди здоров`ю людини ( правовий аспект, професійна відповідальність ).
V. План і організаційна структура заняття:


п/пОсновні етапи заняття, їх функції та зміст


Навчальні цілі в рівнях засвоєн-ня


Методи контролю і навчання


Матеріали методичного забезпечення


Час у хвилинах

І.
ІІ.


ІІІ.Підготовчий етап

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей та мотивація.

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Розбір анатомії перед-ньої черевної стінки місць утворення грижі.

2. Підготовка хворого до ургентного і планового втручання.

3. Види пластичних опе-рацій при різних видах гриж.

4. Етапи хірургічних опе-рації.

5. Догляд за хворими в післяопераційному періоді.


ІІ

ІІ

ІІ


ІІ

ІІ

Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р.

Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових задач ІІ р.


П.2. “Навчальні цілі”

П.2. “Актуальні- сть теми”

Питання І р.


Задачі ІІ р.

Тести ІІ р.


Питання І р.

Задачі ІІ р.


1

222


IV.

Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок:

1. Провести підготовку хворого до операції.

2. Пальпація грижевого випинання, обстеження ділянки захворювання і інтерпретація результатів.

3. Визначити додаткові методи обстеження, інтер-претувати результати.

5. Визначати покази до оперативного втручання і вибирати метод пластики грижі.

6. Виконати перев’язку операційної рани.


ІІІ

ІІІ
ІІІ

ІІІ
ІІІ


Метод формува-ння навичок:

практичний тренінг;
практичний тренінг;

практичний тренінг;


практичний тренінг;
практичний тренінг;

Алгоритми Відповідні інструкції.

Муляжі.

Хворі.42

V.

VI.VII.

Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття, оголошення оцінок.

Домашнє завдання.
ІІІ

Індивідуальний контроль практич-них навичок.


Індивідуальне усне опитуван-ня. Тести, си-туаційні задачі

Орієнтовна карта для са-мостійної ро-боти з літера-турою.

20

1


2


VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

VI.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Перелік питань для опитування:


  1. Анатомо-фізіологічні особливості будови передньої черевної стінки: пахового каналу, стегнового кільця, білої лінії живота, ділянки пупка, трикутник Петі, простір Лесгафта.

2. Що таке грижа, будова грижового мішка.

3. Класифікація гриж.

4. Причини виникнення різних видів гриж.

5. Диференціальна діагностика прямої і косої пахової грижі.

6. Клініка, діагностика, лікування стегнової грижі.

7. Клініка, діагностика, лікування пупкової грижі.

8. Клініка, діагностика, лікування грижі білої лінії живота.

9. Етіологія, клініка, діагностика, лікування інцізійної грижі.

10. Діафрагмальні грижі: класифікація, клініка, діагностика, лікування.

11. Рідкісні форми гриж: грижі мечевидного відростка, спігелевої лінії, поперекові, запиральні, промежинні, сідничні грижі.

12. Защемлені грижі, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

13. Сучасні методи алопластики грижі.


Тестові завдання:
1. Що таке грижа ?

а) пухлина.

б) набряк м’яких тканин.

в) вихід внутрішніх органів.

г) опущення внутрішніх органів.
2. Які є пахові грижі ?

а) верхня.

б) нижня.

в) пряма.

г) коса.

д) передня.

е) задня.
3. Скільки стінок пахового каналу ?

а) дві.


б) три.

в) чотири.

г) шість.
4. Методи пластики пахових гриж ?

а) Жирара

б) Спасокукоцького.

в) Мартинова.

г) Постемського.

д) Бассіні.

е) Сапежко.

є) Мейо.


ж) Лекслера
5. З яких елементів складається грижовий мішок.

а) Грижове кільце;

б) Шийка;

в) Стінки;

г) Дно;

д) Грижовий вихід.


6. Ознаки защемленої грижі.

а) Локальне почервоніння.

б) Невправимість.

в) Біль.


г) Місцеве підвищення температури.

д) Вздуття живота.

е) Нудота, блювота.

7. Які є стегнові грижі ?

а) Верхня.

б) Нижня.

в) Судинно-лакунарні.

г) М`язово-лакунарні.

д) Грижі Гессельбаха.

8. Які методи пластики стегнових гриж ?

а) Мартиновим.

б) Сапежко.

в) Бассіні.

г) Руджі-Парлавеччо.


9. Який метод пластики пупкової грижі використовують у дітей ?

а) Сапежко.

б) Мейо.

в) Лекслера.

г) Жирара.

10. Який сучасний метод пластики гігантських вентральних гриж ?

а) За Сапежко.

б) За Мейо.

в) Імплантатом.

г) За Шапошніковим.


11. Методи пластики пупкових гриж ?

а) За Жираром.

б) За Спасокукоцьким.

в) За Мартиновим.

г) За Постемським.

д) За Бассіні.

е) За Сапежко.

є) За Мейо.

ж) За Лекслером.
12. Фактори які сприяють утворенню післяопераційних гриж ?

а) Ожиріння.

б) Тип розрізу (повздовжній, поперечний).

в) Нагноєння рани.

г) Похилий вік.

д) Післяопераційні пневмонії, кашіль.

е) Техніка накладання шва.

є) Захворювання серцево-судинної системи.

13. Які методи пластики післяопераційних та гриж білої лінії живота ?

а) Власними тканинами.

б) За Шапошніковим.

в) Власними тканинами в поєднанні з аутопластичними матеріалами.

г) Власними тканинами із застосуванням алопластичних матеріалів.

д) За Мартиновим.Правильними є наступні відповіді: 1(в); 2(в,г); 3(в); 4(а,б,в,г,д); 5(a,б,в,г); 6(б,в,г,д,e); 7(в,г,д); 8(в,г); 9(в); 10(в), 11(е,є,ж), 12(a,б,в,г,д,e), 13(a,б,в,г).
VI.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.
Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.


3.

4.


Провести пальпацію пахового каналу.

Методика диферен-ціації пахової і стегнової гриж.


Обстеження защем-леної грижі.

Методикою проведе ння очисної клізми.
Виконувати в наступній послі-довності:

1. Студент сідає справа біля хворого.

2. Правою рукою пальпує ді-лянку проекції пахового каналу і вводить мізинець в проекцію зовнішнього отвору пахового каналу, просить пацієнта кашляти (для перевірки кахлевого поштовху)
1. Умовно проводимо лінію між передньо-верхнім виступом кри-ла клубової кістки і горбиком лонної кістки.

2. Тоді визначаємо відношення грижевого випинання до цієї лінії.


1. Хворий приймає лежаче положення (вип’ячування не ховається).

2. При пальпації грижевого вип’ячування болі посилюються і вміст не вравляється в черевну порожнину.


1. Підготовка кухля Есмарха, гу-мової трубки (1,5 м), наконечни-ка, судна вазеліну, води 25-35°С.

2. Надання хворому положення на лівому боці з приведеними до живота колінами.

3. Звільнення підготованої сис-теми від повітря.

4. Введення наконечника в зад-ній прохід і подолання опору зовнішнього сфінктера (спочат-ку у напрямку до пупка на 3-4 см, потім паралельно куприку на 10-12 см).

5. Вливання в просвіт кишки до 1 л.рідини.

6. Виймають наконечник і після 5-10 хв затримки пропонують хворому випорожнити кишки.


В нормі зов-нішній отвір пахового ка-налу повинен пропускати кінчик мізин-ця.
Розташування випинання вище лінії па-хова грижа, нище – стег-нова грижа.

Не можна си-лою вправ-ляти грижеве випинання в черевну по-рожнину.

При впиранні наконечника в стінку киш-ки чи тверді калові маси його слід ви-тягнути на 1-2 см, вводять невелику кіль кість води і просувають далі. При роз-

ку спастиного болю і пози-вів на випо-рожнення тимчасово зменшують тиск рідини.


VI.3. Матеріали контролю для заключного етапу:
СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ:

Задача №1.

У хворого 75 років відмічається випинання в правій паховій ділянці живота, яке не опускається в калитку, неболюче, вправиме. Встановіть діагноз.

Задача №2

Хворий поступив зі скаргами на болі та грижеве вирячування в правій паховій ділянці, яке не вправляється, t=37,60С, загальну слабість. Який діагноз і тактика лікування ?

Задача №3.

Хворий Н. скаржиться на болі внизу живота, дизуричні явища, наявність округлого випинання в паховій ділянці. При огляді випинання вправляється в черевну порожнину. Виставте попередній діагноз і визначте тактику лікування ?

Задача №4.

На другий день після операції з приводу пахової грижі з`явилися болі в яєчку, його збільшення. Діагноз ?

Задача №5.

Під час операції з приводу защемленої пахової грижі хірург відмітив темного кольору петлю кишки, яка “увійшла ”в черевну порожнину. Яка тактика хірурга.
Задача №6.

Розсікаючи защемлене кільце при стегновій грижі, виникла сильна кровотеча. Яке ускладнення ? Тактика хірурга ?

Задача №7.

Розкривши грижовий мішок при защемленій стегновій грижі, відмічено защемлення стінки кишки. Після розкриття защемленого кільця на стінці кишки залишалася темного кольору пляма 1,0 та 0,7 см. Яке защемлення ? Тактика хірурга ?

Задача №8.

Хворий А. скаржиться на болі в правій паховій ділянці живота нижче пахової зв`язки, припухлість, гіперемію шкіри, наявність рани на I пальці правої стопи. При пальпації пухлино подібний утвір розмірами 3 х 4 см, рухоме, болюче, плотної консистенції. Хірург виставив помилковий діагноз: пахова грижа. Який правильний діагноз, лікування ?

Задача №9.

На четвертий день після операції з приводу стегнової грижі з`явилися болі, почервоніння, різкий біль в післяопераційній рані. Діагноз ? Тактика хірурга ?


Задача №10.

Після розкриття грижового мішка, виявлено защемлення петлі тонкої кишки, на якій странгуляційна борозна. Проведено зігрівання петлі кишки, але остання нежиттєздатна. Яка тактика хірурга ?

Задача №11.

Хворий поступив зі скаргами на болі та грижовидне вирячування в ділянці пупка, що не вправляється, t=37,60С, загальну слабість. Який діагноз і тактика лікування ?


Правильні відповіді на задачі:

1. Правобічна, вправима, набута, пряма пахова грижа.

2. Правобічна защемлена пахова грижа. Термінове оперативне лікування.

3. Можна думати про ковзну грижу, стінкою якої є сечовий міхур. Термінове

оперативне лікування..

4. Орхоепідідіміт в наслідок надмірного звуження зовнішнього пахового

кільця.

5. Хворому показана лапаротомія для ревізії органів черевної порожнини.6. Пошкоджено судину “ корону смерті ”. Зупинити кровотечу.

7. Пристінкове (Ріхтеровське) защемлення. Потрібно перитонізувати місце

некрозу.

8. Паховий лімфаденіт. Протизапальна терапія.

9. Нагноєння післяопераційної рани, розпустити шви, перевести хворого на

гнійну половину.

10. Провести резекцію кишки та пластику грижових воріт.

11. Защемлена пупкова грижа. Термінове оперативне лікування.VII. Література:

1. Основна література

1. Ковальчук Л.Я. і співавтори Шпитальна хірургія. – Тернопіль, “Укрмедкнига” 1999. – 273 с.

2. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. Київ. Здоров’я. 2000.

3. Ваврик Ж.М. Лекції з хірургії.-Київ, 2000.- С. 343.


2. Додаткова література

  1. Зайцев В.Т. Неотложная хирургия брюшной полости. - К.: Здоровья, 1989. - 106 с.

  2. Хирургические манипуляции / Под ред. О.Б. Милькова, В.Н. Круцяка. - К. :

Вища школа, 1985. - 207 с.

  1. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Хирургия : Учебник. - М. : Медицина, 1990. - 624 с.

4. Б.В. Петровський. “Хирургические болезни”. – М.: Медицина. 1980.

5.Скрипниченко Д.Ф. Хірургія. -К. : Вища школа, 1992. - 581 с.

6. Конспект лекцій по хірургії.

Методичну розробку підготував доц. Мельник І.В.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри; протокол № від 2011р.
Зав. кафедри хірургії

стоматфакультету,д.мед.н., професор Пиптюк О.В.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка