Захищених у спеціалізованих вчених радах нубіп україни
Сторінка1/5
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5
Анотації авторефератів дисертацій,

захищених у спеціалізованих вчених радах НУБіП України

у січні 2009 року
Правдюк Андрій Леонідович. Науковий керівник – Курило В.І. Офіційні опоненти: Калюжний Р.А., Гаєвець М.В. Тема дисертації –“Організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертація є комплексним дослідження організаційно-правових засад державної реєстрації та ідентифікації сільськогосподарських тварин, юридичної природи та місце цього процесу серед видів адміністративного провадження.

Проведено аналіз чинного законодавства щодо діяльності Державного підприємства „Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”, його адміністративно-правових повноважень, зокрема повноважень у сфері реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин.

Проаналізовано процесуальний порядок державної реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин, державний контроль та нагляд за зазначеним процесом, їх місце у системі державного контролю та нагляду у галузі сільського господарства.

Розглянуто та проаналізовано діяльність Світової організації торгівлі у сфері сільського господарства, визначені правові наслідки вступу України до цієї міжнародної організації.
Микитенко Людмила Андріївна. Науковий керівник – Красіліч Н.Д. Офіційні опоненти: Калюжний Р.А., Дубенко С.Д. Тема дисертації – “Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності.

У роботі досліджено форми адміністративного впливу на рекламну діяльність через встановлення змісту понять «державний контроль рекламної діяльності», «рекламний ринок», «рекламна діяльність» та «реклама». Визначено умови та особливості адміністративно-правових засад регулювання рекламної діяльності в Україні. Визначено, що однією з форм адміністративного впливу на рекламну діяльність є державний контроль рекламної діяльності, який в свою чергу є складовою адміністративно-правового регулювання. В дисертаційному дослідженні розкрито організаційно-правові засади державного контролю рекламної діяльності Охарактеризовано діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням учасниками рекламної діяльності законодавства про рекламу, визначено їх систему, контрольні повноваження в сфері рекламної діяльності, розкриті методи та форми здійснення державного контролю. Проаналізовано адміністративно-правові гарантії забезпечення прав споживачів та підприємців на добросовісну рекламу. Досліджені заходи адміністративного примусу які застосовуються до учасників рекламної діяльності та підстави застосування адміністративних стягнень у сфері рекламної діяльності.

Обґрунтовано необхідність вдосконалення адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності шляхом внесення змін до вже існуючих нормативно-правових актів в Україні.


Анотації авторефератів дисертацій,

захищених у спеціалізованих вчених радах НУБіП України

у лютому 2009 року
Миклуш Степан Іванович. Науковий консультант – Лакида П.І. Офіційні опоненти: Строчинський А.А., Калуцький І.Ф., Малиновський А.К. Тема дисертації – “Продуктивність рівнинних букових лісів та особливості організації сталого господарства в них” на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація.

У дисертаційній роботі наведено теоретичні та методичні основи моделювання росту та продуктивності рівнинних модальних букових деревостанів України, теоретико-методичні засади їх дешифрування за сканерними космічними знімками і напрями організації сталого багатоцільового лісового господарства у рівнинних букових лісах.

Рівнинні букові насадження, завдяки різнобічному впливу на середовище, успішно виконують ґрунтозахисну, водорегулювальну, кліматотвірну, киснепродукувальну, рекреаційну, сировинну та інші функції.

Встановлено, що походження насаджень визначає тип росту букових лісостанів: природні насіннєві деревостани зростають у висоту за звичайним, а штучні – за уповільненим у молодому віці типами росту. Розроблено методичну основу моделювання росту насаджень за масовими матеріалами повидільної бази даних „Лісовий фонд України”. Розроблено математичні моделі росту рівнинних букових насаджень за типами лісу та таблиці ходу росту та фітомаси окремо для природних деревостанів свіжих та вологих дубово-грабових бучин та для штучних – свіжих дубово-грабових бучин та грабових дібров.

Розроблено теоретичні та методичні засади дешифрування мультиспектральних сканерних космічних знімків Landsat та Spot, які дають змогу здійснювати класифікацію зображення лісових ділянок з їх поділом на вкриті та невкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, а в межах вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за такими класами: листяні, мішані та хвойні насадження, незімкнуті лісові культури. У класі листяних насаджень виділяються букові з поділом за віком.

Опрацьовано класифікаційну схему функцій рівнинних букових лісів та концепцію багатоцільового використання лісових ресурсів в них. Виділено 52 функції рівнинних букових лісів, які об’єднано у 14 груп та 4 типи функцій. Визначено 10 основних напрямів організації сталого господарства у рівнинних букових лісах.


Камінецький Віктор Карлович. Науковий керівник – Бабіч О.Г. Офіційні опоненти: Гузій А.І., Шадура А.М. Тема дисертації – “Екологічні та господарські основи напіввільного утримання копитних (на прикладі державної організації «Резиденція «Залісся» та Азово-Сиваського національного природного парку)” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

У дисертаційній роботі змальовано формування популяцій копитних в умовах надмірної щільності населення та штучного обмеження площі існування. В лісових угіддях державної організації „Резиденція „Залісся” щільність копитних сягає 122 особини на 1 тис. га. У степовому біотопі Азово-Сиваського національного природного парку цей показник становить 519 особин на 1 тис. га.

Досліджено формування міжвидових зв’язків між окремими популяціями копитних. Встановлено соціальну ієрархію видів, що перебувають на одному трофічному рівні. Для популяції кожного виду наведено чинники, що впливають на динаміку його чисельності.

Пристигаючі соснові насадження з розвиненим підліском є пріоритетними угіддями для благородного оленя, звідки він витісняє лань і козулю у свіжі та сухі бори, де переважають сосново-зеленомохово-лишайникові асоціації.

За умови спільного утримання лося і плямистого оленя, останній домінує у чорновільхових насадженнях з багатим підліском та трав’яним покривом, а поширення лося обмежується сосновими молодняками.

Високий рівень біотехнії зумовлює незалежність дикого кабана від характерних вологих стацій та нейтральні відносини з іншими видами копитних.

Муфлон найповніше освоює трофічні ресурси Степової зони, відтак є найбільш пристосованим видом до умов відкритого біотопу. Між тим, за його відсутності, лань проявляє вищу екологічну пластичність, ніж благородний олень.
Буханевич Олександр Миколайович. Науковий керівник – Шамрай В.О. Офіційні опоненти: Проценко Т.О., Кофлан В.М. Тема дисертації – “Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Уточнено сутність житлово-комунального господарства як об’єкту правового регулювання. Визначено особливості адміністративно-правового забезпечення житлово-комунального господарства. Досліджено діяльність підприємств житлово-комунального господарства в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано правові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Розглянуто податковий інструментарій регулювання розвитку житлово-комунального господарства. Здійснено аналіз негативних факторів у сфері житлово-комунального господарства. Розроблено нормативно-методичні засади реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Обґрунтовано механізм спеціального порядку сплати податку на додану вартість підприємствами житлово-комунального господарства. Удосконалено адміністративно-правові умови розвитку житлово-комунального господарства.


Бондарчук Наталія Володимирівна. Науковий керівник – Артеменко О.В. Офіційні опоненти: Савченко Л.А., Кофлан В.М. Тема дисертації – “Організаційно-правові засади забезпечення фінансування вищої освіти” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретичних підходів щодо удосконалення організаційно-правових засад забезпечення фінансування вищої освіти в Україні. В роботі проаналізовано систему освіти в сучасних умовах розвитку українського суспільства та держави. Визначено сутність та правову природу освіти. Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення вищої освіти Україні. Розвинуто класифікацію норм правового забезпечення системи вищої освіти за рівнем їх значущості. Розроблено пропозиції щодо зміцнення системи бюджетного фінансування вищої освіти. Розроблено концептуальні засади організаційного забезпечення фінансування вищої освіти в Україні. Обґрунтовано доцільність розвитку комбінованої системи фінансового забезпечення вищої освіти. Запропоновано схему кредитування на основі позики контингент-прибутку.


Касараба Юрій Ярославович. Науковий керівник – Шамрай В.О. Офіційні опоненти: Остапенко О.І., Алімов Р.С. Тема дисертації – “Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У дисертації розкрито рівень адміністративно-правового забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України. Подано класифікацію міжнародно-правових стандартів, що забезпечуються органами міліції України, з’ясовано зміст поняття забезпечення прав і свобод людини органами міліції України, сформовано базові науково-теоретичні положення організації діяльності органів міліції України щодо забезпечення прав і свобод людини, розкрито зміст міжнародно-правових стандартів етичної поведінки поліції зарубіжних країн, проаналізовано можливості використання в Україні досвіду діяльності поліції зарубіжних країн у сфері забезпечення прав і свобод людини та визначено напрями реформування відомчої освіти відповідно до міжнародних стандартів підготовки поліцейських кадрів.


Сушко Людмила Петрівна. Науковий керівник – Артеменко О.В. Офіційні опоненти: Бородін І.Л., Лошицький М.В. Тема дисертації – “Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертація присвячена дослідженню основних принципів здійснення судового контролю в Україні. У роботі здійснено дослідження змісту контрольної діяльності органів державної влади в цілому та судів зокрема. В роботі розмежовано роль судів в системі органів державної влади залежно від типології правових систем. Також розглянуто в історико-правовому аспекті порядок розвитку і здійснення судового контролю та його стан на сучасному етапі в Україні.

В роботі визначено форми реалізації судового контролю та здійснено поглиблений аналіз визначених форм. Значну увагу в роботі приділено діяльності адміністративних судів в Україні як одній із об’ємніших форм реалізації судового контролю.

Дисертантом визначено сутність судового контролю та розмежовані види судового контролю. На основі проведеного дослідження визначені шляхи вдосконалення судового контролю в Україні.


Анотації авторефератів дисертацій,

захищених у спеціалізованих вчених радах НУБіП України

у березні 2009 року
Купріянчик Ірина Петрівна. Науковий керівник – Жолкевський П.Ф. Офіційні опоненти: Бистряков І.К., Лоїк Г.К. Тема дисертацій – “Економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарських земель як наукова основа їх екологобезпечного використання на регіональному рівні” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

У дисертації викладено наукові підходи до екологобезпечного використання та шляхи підвищення ефективності охорони земельних ресурсів в ринкових умовах.

Проведено економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарських земель, яке розглядається як наукова основа їх екологобезпечного використання на регіональному рівні. Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до вказаного зонування, визначено його мету, принципи та основні показники економічної ефективності землекористування економіко-ландшафтних зон;

Удосконалено методику визначення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель на основі врахування екологічних ризиків.

Розкрито принципи підвищення економічної ефективності екологобезпечного використання земельних ресурсів. А також, з метою екологобезпечного використання сільськогосподарських земель області, запропоновано механізм економічно ефективного їх використання, який передбачає максимальну відповідність системи землеробства (рівня агротехнологій) екологічним, економічним природним і ландшафтним умовам економіко-ландшафтних зон.
Мельничук Володимир Олександрович. Науковий керівник – Кручок С.І. Офіційні опоненти: Ібатуллін Ш.І., Леонець В.О. Тема дисертації – “Економічні засади експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

У роботі узагальнено теоретичні аспекти експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення виявленням її економічної природи та структури. Запропоновано класифікацію принципів проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок за критерієм відношення до об’єкта оцінки. Вдосконалено класифікацію факторів, які впливають на вартість земельних ділянок. З метою мінімізації впливу різкої зміни цін реалізації сільськогосподарської продукції на вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення автором запропоновано новий підхід до визначення дохідності таких ділянок. Удосконалено методику розподілу очікуваного доходу від продукції, одержуваної із земельних ділянок, на прибуток і ренту, яка ґрунтується на визначенні середнього для цінових зон необхідного рівня окупності витрат з урахуванням тривалості обороту капіталу, кон’юнктури ринку та інфляції, передбачає врахування мінімальної ренти і дає змогу враховувати підтримку аграрного товаровиробника. В роботі запропоновано підходи до вдосконалення методів розрахунку ставок капіталізації при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також новий метод визначення таких ставок.
Марущак Олександр Валентинович. Науковий керівник – Іващенко О.О. Офіційні опоненти: Борона В.П., Сторчоус І.М. Тема дисертації – “Біологічні особливості бур’янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.13 – гербологія.

У роботі досліджено біологічні особливості видів бур’янів з роду лобода в посівах буряків цукрових і розроблено більш досконала та екологічно безпечніша система їх контролювання. Визначено рівень негативного впливу рослин лободи білої і лободи гібридної на продуктивність посівів буряків цукрових. Господарські пороги на 30-й день спільної вегетації буряків цукрових з лободою білою становлять 1276, на 140-й – 86 г/м2. Біологічні пороги відповідно від 63 до 17 г/м2.

Встановлено, що оптимальний для проростання насіння лободи білої інтервал кислотності середовища є рН 7,0–7,5. Концентрація NO3 до 0,3 % стимулює, а вище 0,3 % пригнічує проростання насіння.

Проведено оцінку реакції ювенільних рослин лободи білої в різних фазах розвитку на механічні пошкодження. Знищення 50 % площі листкової поверхні і верхівкової бруньки у рослин лободи білої у фазі сім’ядоль призводить до їх відмирання. На основі оцінки ефективності систем послідовних обприскувань різними комбінаціями гербіцидів розроблено надійну систему захисту посівів буряків цукрових від комплексу сходів бур’янів, у тому числі і представників ботанічного роду Chenopodium.

Запропонована система захисту посівів цукрових буряків від бур’янів забезпечує рентабельність на 26,6 % вищу від традиційної.
Ременюк Юрій Олександрович. Науковий керівник – Цвей Я.П. Офіційні опоненти: Примак І.Д., Кротінов О.П. Тема дисертації – “Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах північного Лісостепу України” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство.

У дисертації наведено результати польових, лабораторних досліджень, проведених у стаціонарному польовому досліді, теоретично обгрунтовано вплив систем основного обробітку на показники продуктивності ланки сівозміни та родючості ґрунту. Досліджено вплив заходів основного обробітку ґрунту у ланці зерно-бурякової сівозміни: вико-вівсяна сумішка – пшениця озима – буряки цукрові на родючість чорнозему типового вилугуваного, забур'яненість бур'яновими компонентами агрофітоценозу, ріст, розвиток, урожайність і якість культур, економічні та енергетичні показники.

На основі результатів аналізу встановлено, що із застосуванням систематичного плоскорізного обробітку, мілкої оранки та чизеля у сівозміні зростає щільність ґрунту впродовж вегетації пшениці озимої і буряків цукрових. Стабілізація агрегатного складу грунту відбувається за використання полицевих систем обробітку, а при безполицевих, навпаки, ґрунтові агрегати руйнуються

Використання у сівозміні комбінованого обробітку ґрунту (під буряки цукрові мілка оранка з наступним безполицевим розпушуванням "Параплау" на глибину 30–32 см, інші культури – оранка на 20–22 см забезпечує збільшення вмісту гумусу у шарах ґрунту 0–10 см і 0–30 см, при цьому відзначено найменші втрати гумусу.

Високу продуктивність зерно-бурякової сівозміни забезпечує система обробітку, яка включає поєднання мілкої оранки на глибину 12–14 см з глибоким безполицевим розпушуванням "Параплау" на 30–32 см під буряки цукрові, а інші культури – оранка на 20–22 см.
Плескач Марія Олександрівна. Науковий керівник – Гудзинський О.Д. Офіційні опоненти: Шкільов О.В., Дорофеєв О.В. Тема дисертації – “Формування системи антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04- економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності).

У дисертації набули розвитку теоретико-методологічні підходи та розроблено методичні рекомендації щодо формування системи антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств, підпорядковані збільшенню конкурентних переваг аграрного сектору економіки.

Удосконалено методологічний підхід до визначення кількісних параметрів виділення стадій кризи з урахуванням рівня економічного розвитку підприємств та циклів їх життєдіяльності та формування антикризового управління як системної цілісності, в основу яких покладено цільову спрямованість, завдання і стратегії та розширений комплекс механізмів управління.

Проаналізовано діяльність сільськогосподарських підприємств Рівненської області та зокрема Березнівського району.

З використанням розроблених і доповнених методик проведено оцінку фінансового стану та результативних показників, від яких залежить стабільний безкризовий розвиток. На основі проведених досліджень опрацьовано методологічні засади до формування результативного механізму антикризового управління і сформовано результативну систему антикризового управління сільсько-господарськими підприємствами. Їх обґрунтування дало можливість розробити стратегію антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами для забезпечення їх ефективного розвитку.
Самсонова Вікторія Володимирівна. Науковий керівник – Кропивко М.Ф. Офіційні опоненти: Ульянченко О.В., Криворучко І.М. Тема дисертації – “Формування організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад удосконалення організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації і розробці концептуальних підходів до побудови системи поширення сільськогосподарських знань та інформації з використанням потенціалу аграрної освіти, науки і сільськогосподарського дорадництва.

У дисертаційній роботі визначено та обґрунтовано класифікацію інтелектуальних товарів і послуг, як об’єктів купівлі-продажу на інформаційному сегменті ринку інновацій, уточнено сутність економічної категорії «організаційно-економічний механізм поширення знань та інформації», обґрунтовано функції і напрями діяльності установ аграрної науки, освіти та дорадництва у поширенні знань та інформації.

Розроблено та запропоновано комплекс заходів з удосконалення організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації в Україні й концептуальні підходи до побудови системи поширення сільськогосподарських знань та інформації з використанням потенціалу аграрної освіти, науки і сільськогосподарського дорадництва.


Білозерська Тетяна Олегівна. Науковий керівник – Арістова І.В. Офіційні опоненти: Копан О.В., Гіжевський В.К. Тема дисертації – “Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних, адміністративно-правових й організаційних засад та напрямків співробітництва України та ЄС, а також визначенню шляхів виведення зазначеного співробітництва на якісно новий рівень. Досліджено проблематику сучасного розширення ЄС в органічному зв’язку з поглибленням його інтеграційних процесів. Визначено категоріальний апарат європейської інтеграції. Запропоновано та обґрунтовано підхід щодо формування зваженої системи органів державної влади України (до складу якої входить публічна адміністрація), компетенція яких пов’язана з налагодженням співробітництва України та ЄС, та спільних органів Україна-ЄС. Досліджено сучасний стан та перспективи розвитку інституційного механізму адаптації адміністративного законодавства України до Європейського адміністративного простору. Проаналізовано специфіку формування та розвитку правової бази співробітництва України та ЄС в сучасних умовах. Запропоновано адміністративно-правові та організаційні заходи щодо удосконалення співробітництва України та ЄС у пріоритетних сферах.


Алієв Роман Вагіфович. Науковий керівник – Пєтков С.В. Офіційні опоненти: Синявська О.Ю., Гулак О.В. Тема дисертації – “Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Під час дослідження визначено історичні аспекти розвитку адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, як головного суб’єкта здійснення індивідуально-профілактичної роботи з особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. Проведено аналіз стану наукової розробки цієї проблеми. Досліджено адміністративно-правові засади організації діяльності кримінально-виконавчої інспекції у проведенні індивідуально-профілактичної роботи з особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. Визначено, що однією з форм адміністративного впливу на осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, є контроль з боку працівників кримінально-виконавчої інспекції, який у свою чергу, є складовою адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка