Закон Бугера-Ламберта-Бера лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу. Згідно з цим законом оптична густина розчину
Скачати 173.74 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір173.74 Kb.

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

4

Крок 1. Аналітична хімія. Модуль 3

Опис:

2 курс фарм

Перелік питань:

1.

Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:


A. *

Забарвленого розчину.


B.

Каламутного розчину.


C.

Оптично-активної речовини.


D.

Безбарвного розчину.


E.

Будь-якого розчину.


2.

Закон Бугера-Ламберта-Бера лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу. Згідно з цим законом оптична густина розчину:


A. *

Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.


B.

Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.


C.

Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.


D.

Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.


E.

Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.


3.

В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і манози. Для ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:


A. *

Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.


B.

Поляриметрії.


C.

Спектрофотометрії.


D.

Полярографії.


E.

Амперометричного титрування.


4.

На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу використав хімік для визначення його концентрації:


A. *

Спектрофотометричний.


B.

Флуориметричний.


C.

Поляриметричний.


D.

Кулонометричний.


E.

Кондуктометричне титрування.


5.

Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це метод аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):


A. *

Потенціалу індикаторного електроду .


B.

Потенціалу дифузного шару .


C.

Дзета-потенціалу .


D.

Окс-ред потенціалу системи .


E.

Потенціалу електроду порівняння .


6.

Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод аналізу, в основі якого лежить залежність між:


A. *

Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.


B.

Електричною провідністю розчину та його концентрацією.


C.

Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .


D.

Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.


E.

Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .


7.

Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах:

A. *

Оптична густина – концентрація .


B.

Оптична густина – температура .


C.

Оптична густина – товщина шару рідини .


D.

Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі .


E.

Оптична густина – довжина хвилі .


8.

Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III):


A. *

Сульфосаліцилова кислота


B.

Оксалатна кислота


C.

П-амінобензойна кислота


D.

Фенілоцтова кислота .


E.

Хлороцтова кислота .


9.

Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають :


A. *

Потенціал напівхвилі .


B.

Потенціал виділення .


C.

Потенціал розкладу .


D.

Граничний дифузійний струм .


E.

Залишковий струм .


10.

При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:


A. *

Кут обертання поляризованого променю світла .


B.

Коефіцієнт заломлення світла .


C.

Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином .


D.

Дисперсію променю світла розчином .


E.

Оптичну густину розчину .


11.

Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах и настоянках визначають рефрактометричним методом. Для даної мети вимірюють:


A. *

Показник заломлення розчину.


B.

Кут обертання площини поляризованого світла.


C.

Кут повного внутрішнього відбиття променя світла .


D.

Кут падіння променя світла.


E.

Кут заломлення променя світла.


12.

Хроматографічні методи аналізу розрізняють по механізму взаємодії сорбента та сорбату. Підберіть відповідний механізм поділу для іонообмінної хроматографії:


A. *

На різній здатності речовин до іонного обміну.


B.

На ??розходженні в адсорбуючих речовин твердим сорбентом.


C.

На різній розчинності поділюваних речовин в нерухомій фазі.


D.

На утворені речовин, які відрізняються по розчинності опадів поділюваних речовин з сорбентом.


E.

На утворені координаційних сполук різної стійкості в фазі або на поверхні сорбенту.


13.

У газорідинної хроматографії аналізовані речовини вводять в потік газу-носія, який має відповідати вимогам:


A. *

Інертністю по відношенню до нерухомої фазі і аналізованих речовин.


B.

Високою теплопровідністю.


C.

Великою молекулярною масою.


D.

Швидкістю руху по колонці.


E.

Спорідненістю до нерухомій фазі.


14.

Молярний коефіцієнт поглинання - це оптична густина розчину при товщині поглинаючого шару 1 см і концентрації рівною:

A. *

1 моль/л


B.

0,1 моль/л


C.

1%


D.

1г/мл


E.

1 г/л


15.

Для потенціометричного визначення в розчині, що містить аміак і натрію гідроксид, придатний індикаторний електрод:


A. *

скляний


B.

Платиновий


C.

Срібний


D.

хлорсрібний


E.

цинковий


16.

На аналіз поступив розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один з фізико-хімічних методів аналізу:


A. *

спектрофотометричний


B.

флуориметричний


C.

Поляриметричний


D.

кулонометричний


E.

Турбідиметричний


17.

Концентрацію оцтової кислоти в аналізованому розчині визначають методом потенціометричного титрування. Виберіть індикаторний електрод:


A. *

скляний


B.

цинковий


C.

хлорсрібний


D.

ртутний


E.

каломельний


18.

Одним із електрохімічних методів аналізу є полярографія. Кількість речовини у досліджуваній системі в ході полярографічного аналізу визначається за:


A. *

Висотою полярографічної хвилі.


B.

Величиною електрорушійної сили.


C.

Силою струму.


D.

Положенням полярографічної хвилі.


E.

Шириною полярографічної хвилі.


19.

Одним із поширених інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на вимірюванні:


A. *

оптичної густини


B.

показника заломлення.


C.

кута обертання


D.

довжини хвилі


E.

інтенсивності флуоресценції


20.

Вкажіть фізико-хімічний метод аналізу, заснований на вимірюванні змінюється в результаті хімічної реакції електропровідності досліджуваних розчинів.


A. *

Кондуктометрія


B.

Кулонометрія


C.

Потенціометрія


D.

Полярографія


E.

Амперометрія

21.

Вкажіть метод, заснований на вимірі кількості електрики, витраченого на електроліз певної кількості речовини:


A. *

Кулонометрія


B.

Амперметрія


C.

Потенціометрія


D.

Полярографія


E.

Кондуктометрія


22.

Кулонометрія базується на вимірюванні кількості електрики, що витрачають на електродну реакцію. Вкажіть, який закон лежить в основі кулонометричного визначення речовин:


A. *

Фарадея.


B.

Кулона


C.

Ньютона.


D.

Стокса


E.

Бугера-Ламберта-Бера.


23.

Вкажіть метод, заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованного світла розчином оптично активної речовини:


A. *

поляриметрія.


B.

рефрактометрія.


C.

інтерферометрія.


D.

фотоколориметрія.


E.

спектрофотометрія.


24.

Рефрактометричний метод аналізу заснований на:


A. *

Вимірювання показника заломлення аналізованого речовини


B.

Вимірі кута обертання площини поляризованого променя світла, що пройшов через оптично активну речовину


C.

Вимірі співвідношення швидкості поширення світла в розчині до швидкості поширення світла у вакуумі


D.

Вимірі оптичної активності речовини


E.

Вимірі співвідношення швидкості поширення світла в розчині до швидкості поширення світла в повітрі


25.

Полярографія - одночасно якісний і кількісний метод аналізу. Що є кількісною характеристикою в цьому методі?


A. *

Величина граничного дифузного струму


B.

Електродний потенціал


C.

Потенціал на півхвилі


D.

Опір розчину


E.

Величина електрорушійної сили


26.

Чутливість фотометричної реакції визначається величиною молярного коефіцієнта світлопоглинання, який залежить:


A. *

Від природи речовини


B.

Від концентрації розчину


C.

Від щільності розчину


D.

Від обсягу поглинає шару


E.

Від інтенсивності падаючого світла


27.

При хроматографуванні новокаїну в тонкому шарі сорбенту після проявки пластинки одержали пляму, відстань до якої від лінії старту 3 см, а відстань фронту розчинників - 10 см. Яке значення Rf новокаїну?

A. *

0,3


B.

0,4


C.

0, 5


D.

0, 6


E.

0,7


28.

При визначенні ступеня чистоти розчинів глюкози поляриметричним методом розраховують величину:


A. *

Кута питомого обертання площини поляризації


B.

Кута обертання площини поляризації


C.

Абсолютного показника заломлення


D.

Відносного показника заломлення


E.

Питомого коефіцієнта світлопоглинання


29.

При фотоколорометричному визначенні масової частки калію дихромату будують градуйований графік в координатах:


A. *

Оптична густина – концентрація


B.

Показник заломлення – концентрація


C.

Інтенсивність флуорисценції – концентрація


D.

Кут обертання площини поляризації – концентрація


E.

Інтенсивність падаючого світла - концентрація


30.

Потенціометричне титрування застосовують у випадках, коли неможливо застосувати візуальні індикатори. В ході цього титрування вимірюється:


A. *

Потенціал індикаторного електрода.


B.

Потенціал електрода порівняння.


C.

Потенціал окисно-відновної системи.


D.

Потенціал дифузійного шару.


E.

Дзета-потенціал.


31.

Одним із електрохімічних методів аналізу є полярографія. В ході полярографічного аналізу досліджувана речовина ідентифікується за:


A. *

Потенціалом напівхвилі.


B.

Величиною електрорушійної сили.


C.

Висотою полярографічної хвилі.


D.

Положенням полярографічної хвилі.


E.

Шириною полярографічної хвилі.


32.

Вкажіть електрод порівняння, який можна застосувати у потенціометричному дослідженні лікарської субстанції:


A. *

Хлорсрібний


B.

Скляний


C.

Хінгідронний


D.

Сурм’яний


E.

Цинковий


33.

Від чого залежить висота полярографічної хвилі?


A. *

Концентрації відновлюваного іону


B.

Складу електроліту


C.

Характеристики капіляру


D.

Радіусу капіляру


E.

Довжини капіляру

34.

Нефелометрію та турбідиметрію застосовують для аналізу лікарської субстанції, якщо вона знаходиться у вигляді:


A. *

Суспензії


B.

Забарвленого розчину


C.

Безбарвного розчину


D.

Істинного розчину


E.

Колоїдного розчину


35.

Результати визначення концентрації розчинів рефрактометричним методом аналізу можна обчислити, якщо відомі значення величин:


A. *

n, n0, F


B.

n , F


C.

n, n0


D.

n0, F


E.

n


36.

В фармацевтичній практиці концентрацію етилового спирту визначають методом:


A. *

рефрактометрії


B.

йодометрії


C.

поляриметрії


D.

фотометрії


E.

алкаліметрії


37.

Для вибору аналітичної довжини хвилі в методі фотометрії на базі експериментальних даних будують графік залежності:


A. *

оптичної густини (А) від довжини хвилі (лямбда)


B.

оптичної густини (А) від концентрації розчину (С)


C.

оптичної густини (А) від температури (t0)


D.

довжини хвилі (лямбда) від температури (t0)


E.

довжини хвилі (лямбда) від концентрації (С)


38.

Концентрацію калій перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу. Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють:


A. *

оптичну густину


B.

кут обертання площини поляризованого променя


C.

показник заломлення


D.

потенціал напівхвилі


E.

потенціал індикаторного електродуБаза даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка