Закон України "Про Цивільну оборону України", вру




Сторінка10/23
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Захист населення і сил ЦО від сильнодіючих отруйних речовин – це комплекс організаційних, оперативних, попе-реджувальних і захисних заходів, що здійснюються з метою виключення або максимального послаблення дії ураження СДОР населення і сил ЦО, збереження їх боє-здатності і працездатності.

Комплекс заходів з захисту населення і сил цивільної оборони від наслідків хімічної НС включає:

організаційні і оперативні заходи з організації, плану-вання і проведення заходів з захисту населення і сил цивільної оборони на підлеглій території;

інженерно-технічні заходи щодо дотримання умов без-пеки при використанні, зберіганні, транспортуванні СДОР;

підготовку сил і засобів для ліквідації наслідків хіміч-них надзвичайних ситуацій;

навчання населення порядку і правилам поведінки в умовах хімічних надзвичайних ситуацій;

забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту;

забезпечення безпеки населення і використання засобів індивідуального і колективного захисту;

повсякденний хімічний контроль;

проведення попереджувальних і профілактичних захо-дів на хімічних небезпечних об’єктах;

прогнозування можливих наслідків хімічної НС;

попередження (оповіщення) про безпосередню небез-пеку ураження СДОР;

тимчасову евакуацію (відселення) населення і сил ЦО із небезпечних районів;

хімічну розвідку району аварії;

знаходження і надання медичної допомоги потерпілим;

локалізацію і ліквідацію наслідків хімічної надзвичайної ситуації.

Об’єм і порядок здійснення заходів з захисту населення і сил цивільної оборони залежать від визначеної обстанов-ки, що може скластися в результаті хімічної надзвичайної аварії (катастрофи), наявності часу, сил і засобів для прове-дення заходів з захисту та інших факторів.

Великі хімічні небезпечні аварії (катастрофи), особливо з викидом (виливом) сильнодіючих отруйних речовин, можуть нанести відчутні збитки народному господарству і привести до людських жертв.

В зв’язку з цим захист населення і сил ЦО від СДОР має важливе значення і здійснюється на всіх рівнях.

На початок всього захист від СДОР організується і здійснюється безпосередньо на хімічних небезпечних об’єк-тах, де головна увага приділяється заходам попередження виникнення можливих НС. Вони носять як організаційний, так і інженерно-технічний характер і спрямовані на вияв-лення і усунення причин аварій (катастроф), максимальне пониження можливих руйнувань і втрат, а також створення умов для своєчасного проведення робіт з локалізації і лік-відації можливих наслідків хімічної небезпечної ситуації.

Всі ці заходи відображаються в плані захисту об’єкта від СДОР, який розробляється з участю всіх головних спеціалістів і штабу цивільної оборони об’єкту. План роз-робляється, як правило, текстуально з додатками необхід-них схем, що пояснюють розміщення об’єкту, сили і засо-би при ліквідації аварії (катастрофи), їх організацію, прог-ноз можливої хімічної обстановки і т.д. Він складається з декілька розділів і визначає підготовку об’єкту до захисту від СДОР і порядок ліквідації наслідків хімічної надзви-чайної ситуації.

В розділі організаційні заходи плану захисту від силь-нодіючих отруйних речовин відображаються:

характеристика об’єкту, його структурних підрозділів (цехів і т.д.), які є на об’єкті;

оцінка можливої обстановки на об’єкті господарської діяльності у випадку виникнення хімічної НС;

організація виявлення і контролю хімічної обстановки на об’єкті в повсякчасних умовах і при виникненні хіміч-ної НС, порядок підтримання сил і засобів хімічної розвід-ки і хімічного контролю в постійній готовності;

організація оповіщення персоналу об’єкту, особового складу сил ЦО і населення, що розташоване (мешкає) поблизу від об’єкту;

організація укриття персоналу об’єкту в захисних спо-рудах, що знаходяться на території об’єкту, порядок під-тримання їх в постійній готовності для укриття робітників і службовців;

організація евакуації (відселення) персоналу об’єкту у разі необхідності;

порядок забезпечення і використання сил ЦО на об’єкті для ліквідації наслідків хімічної небезпечної ситуації;

організація охорони осередку ураження, порядок надан-ня медичної допомоги, сили і засоби для цих цілей;

організація управління силами і засобами об’єкту при ліквідації хімічної НС і її наслідків, порядок використання сил і засобів, які прибувають на об’єкт для надання допо-моги в ліквідації наслідків аварії (катастрофи);

порядок подання доповідей про виникнення хімічної надзвичайної ситуації і хід ліквідації її наслідків;

організація забезпечення персоналу об’єкту і сил ЦО засобами індивідуального захисту і ліквідації наслідків аварії, порядок і строки їх накопичення і зберігання;

організація взаємодії з питань локалізації і ліквідації наслідків можливих аварій (катастроф) з територіальними органами управління;

організація транспортного, енергетичного, матеріаль-ного і технічного забезпечення робіт з ліквідації наслідків хімічної небезпечної ситуації.

В розділі інженерно-технічні заходи плану захисту від СДОР відображаються:

розміщення (обладнання) устроїв, що відвертають вилив (витік) СДОР у випадку аварії (засувки - відсікателі, засув-ки надмірного тиску, терморегулятори, перепускні або устрої скидання і т.д.);

планування посилення конструкцій ємностей і комуні-кацій з СДОР або створення над ними огорожі для захисту від пошкоджень уламками будівельних конструкцій при аваріях (особливо на пожежних і вибухових небезпечних об’єктах господарської діяльності);

розміщення (будівництво) під сховищами з СДОР ава-рійних резервуарів, чаш, пасток і направлених стоків в піддони (обвалування);

розосередження запасів СДОР, будівництво для них заглиблених або наполовину заглиблених сховищ;

обладнання приміщень і промислових площадок стаціо-нарними системами виявлення аварій, засобами метеоро-логічного спостереження і аварійної сигналізації.

Планом передбачаються також заходи щодо ліквідації аварій на кожній дільниці, що має СДОР, з визначенням відповідальних виконавців з керівного складу суб’єкта господарювання, сил і засобів які залучаються, їх задачі та час, що відводиться на їх виконання.

У разі необхідності план захисту об’єкту від СДОР корегується, але не менше одного разу на рік.

На відповідних територіях (в населених пунктах, містах обласного підпорядкування і районах), де є небезпека хі-мічного зараження внаслідок аварій (катастроф) на хіміч-них небезпечних об’єктах, розробляються плани захисту від СДОР (або розділи у відповідних планах ЦО).

Плани розробляються графічно та з додатком у вигляді пояснювальної записки. В них відображається:

оцінка можливої хімічної обстановки при аваріях (ката-строфах) зі СДОР;

організація оповіщення про аварію (катастрофу) та її можливі наслідки;

організація виявлення і контролю хімічної обстановки на відповідній території;

організація тимчасової евакуації населення і сил цивіль-ної оборони та їх укриття, організація доступу і перемі-щення людей в зонах зараження;

організація використання засобів індивідуального і колективного захисту;

організація здійснення медичних заходів і надання ме-дичної допомоги потерпілим;

організація і порядок участі сил ЦО і населення в лікві-дації наслідків хімічної надзвичайної ситуації.

Необхідно відмітити, що ефективність перерахованих заходів захисту від сильнодіючих отруйних речовин наба-гато залежить від ступеню підготовки до захисту особо-вого складу сил ЦО і населення, наявності сил і засобів, що призначені для ліквідації наслідків аварій (катастроф) на хімічних небезпечних об’єктах і транспорті.

Оповіщення населення і сил ЦО про факт виникнення хімічної небезпечної аварії (катастрофи) або її передумов, а також про зараження місцевості і повітря, напрямку руху хмари сильнодіючої отруйної речовини здійснюється з метою своєчасного прийняття заходів захисту від хімічної дії СДОР.

Оповіщення про факт аварії повинно передаватися у всі населенні пункти і на об’єкти господарської діяльності, що знаходяться на шляху руху хмари СДОР і в межах площі, що обмежена радіусом, який дорівнює максимальній мож-ливій глибині розповсюдження хмари СДОР при даних метеорологічних умовах.

Після отримання оповіщення про аварію на об’єкті з СДОР приводяться в готовність до використання засоби індивідуального і колективного захисту, а в ряді випадків можуть проводитися підготовчі заходи до проведення тимчасової евакуації (відселення) населення і особового складу сил ЦО.

Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні надзвичайних ситуацій – це передача повідом-лення по мережам провідного мовлення (через квартирні і зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції і телебачення. Для притягнення уваги населення в екстремальних ситуаціях перед передачею інформації включаються сирени, а також інші сигнальні засоби.



Запам’ятайте! Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони “УВАГА ВСІМ!”.

Почувши такий сигнал, негайно треба включити гучно-мовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідом-лення управління (відділу, штабу ЦО) з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста обласного підпорядкування, сільського району або у окремих випадках хімічно небезпечного об’єкту).

На кожний випадок надзвичайних ситуацій управлінням (відділом, штабом ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста обласного під-порядкування, сільського району та суб’єктом господар-ської діяльності) готуються приблизні варіанти повідом-лень, які потім, з урахуванням конкретних подій, корегую-ться.

Інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів (сирени, гудки і т.д.).

Вислухавши це повідомлення управління (відділу, шта-бу ЦО) з питань НС та ЦЗН, кожний повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.

Повідомлення управління (відділу) з питань НС та ЦЗН, включає: місце і час виникнення НС; розміри та масштаби НС; час початку та тривалість дії факторів ураження; те-риторія (райони, масиви, вулиці, будинки і т.д.), яка попа-дає в осередки (зони) ураження; порядок дій при НС; інша інформація.



Наприклад:

“УВАГА! Говорить управління (відділ) з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення………… області (міста обласного підпорядкування, району).

ГРОМАДЯНИ! Сьогодні … (дата, місяць і час) трапи-лась аварія на Дніпровській насосній станції водопоста-чання (м. Вишгород) з викидом в повітря хлору – сильно-діючої отруйної речовини. Хмара зараженого повітря по-ширюється у … (такому-то) напрямку з швидкістю … км/г і досягне … (міст, районів, населених пунктів) через … (хв., год.). В зону хімічного зараження потрапляють: … (іде перерахування міст і населених пунктів, районів).

Жителям … (міст, населених пунктів) із приміщень не виходити, зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію квартир (будинків). У підвалах, нижніх поверхах не укри-ватися, тому що хлор важчий за повітря і затікатиме у низинні місця та підвальні приміщення.

Жителям … (міст, населених пунктів) негайно залишити квартири (будинки), об’єкти господарської діяльності за планом евакуації і виходити у … райони (такі-то).

Всім громадянам одіти засоби індивідуального захисту: цивільні протигази усіх типів, дитячі протигази, камери захисні дитячі, а при їх відсутності – ватяну марлеву пов’язку або рушник, попередньо змочені водою або 2 % розчином питної соди.

Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші пові-домлення. У подальшому дійте у відповідності з вказів-ками управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення … області (міста облас-ного підпорядкування, району).”

Для своєчасного оповіщення про виникнення безпосе-редньої небезпеки ураження СДОР і негайного прийняття населенням і силами ЦО заходів щодо захисту подається сигнал “Хімічна небезпека (тривога)”. При цьому насе-лення і сили ЦО інформуються яким СДОР заражена ат-мосфера, і які необхідно виконати рекомендації з захисту.

По цьому сигналу особовий склад сил ЦО і населення відразу використовують засоби індивідуального захисту або укриваються в сховищах. В приміщеннях вентиляційні системи без фільтрів виключаються або переводяться на режим внутрішньої циркуляції повітря, а системи з фільт-рами включаються.

На хімічних небезпечних об’єктах і навколо них завчас-но створюються локальні системи оповіщення персоналу об’єктів і населення, що попадає в зону зараження СДОР.

Системи оповіщення включають: систему оповіщення і персонал, що обслуговує її. Оповіщення про загрозу виник-нення або факт аварії здійснюється диспетчерами, операто-рами і черговими хімічно небезпечних об’єктів. Системи оповіщення повинні мати можливість у разі необхідності в залежності від обстановки передавати сигнали вибірково:

для окремих структурних підрозділів (цехів, дільниць і т.д.) хімічного небезпечного об’єкту;

для всього хімічного небезпечного об’єкту;

для населених пунктів і об’єктів, що знаходяться в зонах можливого хімічного ураження від об’єкту.

В системі оповіщення використовуються сирени “С- 40” і “С-28” і апаратура дистанційного управління і циркуляр-ного виклику (АДУ-ЦВ). Окрім цього, для оповіщення мо-жуть використовуватися різні засоби гучного мовлення (комплект оперативного зв’язку КД-12А, апаратура гучно-го мовного виробничого зв’язку ПГС-71, побутові та різної потужності гучномовці, діюча радіотрансляційна і теле-фонна мережа, телебачення та інші).

Електросирена “С-40” забезпечує озвучення території в радіусі 300-700 м, в залежності від характеру і висоти забу-дови, висоти установлення електросирени над поверхнею землі, а електросирена “С-28” встановлюється в шумних цехах (дільницях) промислових підприємств.

Завчасно розроблені схеми оповіщення повинні визна-чати порядок оповіщення керівного і начальницького скла-ду сил ЦО, персоналу об’єктів, сил ЦО і населення як в робочий, так і в неробочий час.

Отримавши інформацію про викид в атмосферу силь-нодіючих отруйних речовин, глибину і час розповсюд-ження отруйної хмари та про небезпеку хімічного заражен-ня, необхідно надіти засоби індивідуального захисту органів дихання, найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і покинути район аварії.

Якщо відсутні засоби індивідуального захисту і вийти з району аварії неможливо, залишайтесь у приміщенні, увімкніть гучномовець місцевого радіомовлення (радіоприй-мач, телевізор); чекайте повідомлень управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення області (міста, району обо НЦО об’єкту). Щільно закрийте вікна і двері, димоходи, вентиляційні віддушини (люки). Вхідні двері завісьте шторою, використовуючи ковдри і будь-які щільні тканини. Заклейте щілини у вік-нах і стики рам плівкою, лейкопластиром або звичайним папером від проникнення в приміщення пару (аерозолів) сильнодіючих отруйних речовин.

Запам’ятайте! Надійна герметизація житла виключає проникнення сильнодіючих отруйних речовин у примі-щення.

Залишаючи робоче місце, квартиру (будинок), виклю-чіть джерела електроенергії, візьміть з собою особисті документи, необхідні речі, надіньте протигаз або ватяну марлеву пов’язку, накидку або плащ, гумові чоботи.

Виходьте із зони хімічного зараження в сторону, яка перпендикулярна напрямку вітру. Обходьте переходи че-рез тунелі, яри, лощини – в низьких місцях може бути висока концентрація сильнодіючих отруйних речовин.

Почувши розпорядження про евакуацію, будьте уваж-ні до вказівок управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста, району або НЦО суб’єкта господарської діяльності) і рете-льно виконуйте їх.

При евакуації транспортом уточніть час і місце посад-ки. Не запізнюйтесь і не приходіть раніше призначеного строку. Попередьте про евакуацію і від’їзд сусідів.

При виході із зони зараження, зніміть верхній одяг і провітріть його на вулиці, прийміть душ, умийтесь з ми-лом, ретельно вимийте очі і прополощіть рот.

При підозрі на ураження сильнодіючими отруйними ре-човинами виключіть будь-які фізичні навантаження, прий-міть велику кількість пиття (чай, молоко і т. д.) та звер-ніться до медичного працівника або в медичний заклад.

Тимчасова евакуація (відселення) населення (особо-вого складу сил ЦО) передбачає їх вивіз (вивід) із району хімічного зараження (можливого району хімічного зара-ження) з метою виключення або зменшення ступеню ура-ження. Вона організується органами місцевої виконавчої влади з відповідними органами з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення. Для проведення евакозаходів створюються територіальні та об’єктові ева-куаційні органи (евакокомісії, збірні і приймальні пункти, евакоколони).

Необхідно відмітити, що евакуація (відселення) насе-лення, враховуючи швидкоплинність розвитку хімічної ава-рії (катастрофи), значні трудності з її проведенням, особ-ливо пов’язанні з можливістю виникнення паніки серед населення, є крайнім засобом захисту і проводиться в виключних випадках. Вона може проводитися як з вико-ристанням автомобільного і залізничного транспорту, так і пішим порядком. Маршрути евакуації (відселення) виби-раються з урахуванням хімічної обстановки, що склалася, метеорологічних умов і добре означеними помітними покажчиками.

Найбільш ефективно тимчасова евакуація (відселення) населення, яка може бути проведена до підходу первинної хмари сильнодіючої отруйної речовини.

Охорона громадського порядку при тимчасовій евакуа-ції (відселенню) населення здійснюється силами і засобами органів охорони громадського порядку МВС, а у разі необхідності з використанням військ цивільної оборони та сил ЦО об’єктів.

Велику роль в підтриманні громадського порядку в ра-йоні хімічної надзвичайної ситуації має обмеження досту-пу в нього людей, а також регулювання різних переміщень сил і засобів, що приймають участь в лікві-дації наслідків аварії (катастрофи).

Ці обмеження здійснюються для заборони доступу в зону зараження осіб, що не зайняті на роботах з ліквідації наслідків аварії або підтримання громадського порядку; для забезпечення збереження майна евакуйованого насе-лення; виключення несанкціонованого переміщення різно-го обладнання і майна, зараженого СДОР, на чисті ділянки території; забезпечення руху по коротким маршрутам сил розвідки, аварійних команд і транспорту до місця вико-нання завдань.

Для виконання цих завдань організуються: контрольні пропускні пункти для забезпечення пропуску людей і транспорту на заражену територію; оточення зараженої те-риторії, виставлення постів і встановлення шлагбаумів, воріт і інших загорож; патрулювання вулиць міст і населе-них пунктів у межах зараження; супровід аварійних команд, підрозділів розвідки, колон автомобілів, що вивозять зара-жений ґрунт до місця його обеззаражування патрулями органів охорони громадського порядку або патрульними машинами ДАІ; регулювання руху на маршрутах евакуації (відселення) населення; встановлення попереджувальних знаків на межах зони зараження.

У зв’язку з трудностями здійснення в короткі строки евакуації (відселення) великих мас населення повинна пе-редбачатися можливість тимчасового їх укриття в схови-щах, що обладнанні фільтровентиляційними установками. Разом з тим, перебування людей в сховищах навіть протя-гом 1-2 діб може привнести до виникнення медичних, гігієнічних та інших проблем.

При відсутності сховищ або інших герметичних укрит-тів можна тимчасово, хоча би на період проходу первинної хмари СДОР, рекомендувати населенню залишатися в своїх житлових і службових приміщеннях, виконавши роботи з їх герметизації (закриття і ущільнення дверей, вікон, вен-тиляційних отворів і т.д.).

Однак після проходу первинної хмари СДОР при нега-тивній хімічній обстановці, що складається, повинна про-водитися організація евакуації населення або забезпечення його захисту з використанням засобів індивідуального за-хисту. В якості засобів індивідуального захисту можуть використовуватися фільтруючі і ізолюючі протигази і за-хисний одяг та взуття. При цьому необхідно враховувати, що фільтруючі протигази від ряду СДОР не захищають, а по деяким з них мають малу захисну потужність.

При організації укриття населення і особового складу сил ЦО в сховищах (укриттях), розташованих, як правило, в підвалах та заглиблених приміщеннях, треба враховува-ти, що більшість СДОР важче за повітря і можуть накопи-чуватися в низьких місцях і затікати в підвальні і заглиб-ленні приміщення. Крім того, ряд сильнодіючих отруйних речовин не затримується фільтрами фільтровентиляційних установок сховищ. В таких випадках сховища (укриття) можуть використовуватися тільки в режимі повної ізоляції.

При користуванні укриттям (підвалом, перекритою щі-линою і т.д.) не варто забувати, що воно може служити захистом від попадання на шкірні покрови й одяг крап-линно-рідких 0Р, але не захищає від парів або аэрозолей отруйних речовин, що знаходяться в повітрі. При перебу-ванні в таких укриттях обов'язково треба використовувати протигази.

Знаходитися в сховищі (укритті) необхідно до одер-жання розпорядження на вихід із нього. Коли таке розпо-рядження надійде, необхідно надіти всі необхідні засоби індивідуального захисту (особам, що знаходяться в схови-щах, надіти протигази і засоби захисту шкіри; особам, що знаходяться в укриттях, - засоби захисту шкіри) і покинути спорудження, щоб вийти за межі осередку ураження.

Виходити з осередку хімічної зараження потрібно по напрямках, позначеним спеціальними покажчиками або показанними постами ЦО (міліції). Якщо немає ні покаж-чиків, ні постів, то рухатися необхідно в одну зі сторін, перпендикулярну напрямку вітру. Це забезпечить швидкий вихід з осередку ураження, оскільки глибина поширення хмари зараженого повітря (вона збігається з напрямком вітру) у декілька разів перевищує ширину його фронту.

На зараженій отруйними речовинами території варто рухатися швидко, але не бігти і не піднімати пилюку. На ній не можна притулятися до будинків і доторкатися до навколишніх предметів (вони можуть бути заражені). Не варто наступати на видимі краплі і мазки 0Р.

На зараженій території забороняється знімати протигази й інші засоби захисту. У тих випадках, коли невідомо, за-ражена місцевість або немає, краще діяти так, мовби вона заражена.

Особлива обережність повинна виявлятися при пряму-ванні по зараженій території через парки, сади, городи і поля. На листах і гілках рослин можуть знаходитися осілі краплі 0Р, при доторку до них можна заразити одяг і взуття, що може призвести до зараження.

По можливості варто уникати прямування ярами і ло-щинами, через луки і болота; у цих місцях можливий три-валий застій парів 0Р (СДЯВ). У містах пари 0Р (СДЯВ) можуть застоюватися в замкнутих кварталах, парках, а та-кож у під'їздах і на горищах будинків. Заражена хмара в місті поширюється на найбільші відстані по вулицях, тон-нелям, трубопроводам.

У випадку виявлення після хімічного зараження або під час прямування по зараженій території крапель або мазків отруйних речовин на шкірних покровах, одягу, взуття або засобах індивідуального захисту необхідно, негайно зняти їх тампонами з марлі (вати) і уражені місця опрацювати, розчином із протихімічного пакета.

Індивідуальний протихімічний пакет та правила користування їм

Якщо пакета немає, краплі (мазки) 0Р можна зняти там-понами з паперу або дрантя, носовою хусткою. Тільки з'я-виться ознак зараження 0Р нервово-паралітичного типу варто прийняти антидот (засіб при отруєнні ФОР із гнізда № 2 аптечки АІ-2) і заражені місця опрацювати шляхом ретельного промивання теплою водою з милом.

На шляху виходу з осередку зараження при зустрічі з престарілими громадянами та інвалідами необхідно допо-могти їм вийти на незараженную територію. Якщо на шля-ху прямування виявляться уражені, варто надати їм допо-могу.

Після виходу з осередку хімічної поразки обов'язково проводиться повна санітарна обробка, вона проводиться по можливості найближчим часом. Якщо неможливо швидко пройти її, спочатку проводяться часткова дегазація, а після санітарна обробка.

Загорання, витік небезпечної речовини, пошкодження тари або рухомого складу (ємкостей, встановлених на транспорті) з небезпечним вантажем можуть привести до вибуху, пожежі, опіків, отруєння, захворювання людей і тварин.

Інформацію про аварії і про те, що необхідно робити в кожному конкретному випадку, ви отримаєте із повідом-лення, яке передається управлінням (відділом) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста, району) через радіотрансляційну мережу (телебачення) або через гучномовний зв’язок служби охо-рони громадського порядку (міліція).


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка