Закон України "Про Цивільну оборону України", вру
Сторінка2/23
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Функціональна підсистема ЄДС НС - це складова частина єдиної державної системи (ЄДС), що створюється на базі мініс-терств та інших центральних органів виконавчої влади, включає їх реґіональні та місцеві структурні підрозділи, підпорядковані державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють в межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням техногенної і природної безпеки, орга-нізовують проведення роботи із запобігання надзвичайним си-туаціям техно-генного та природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, змен-шення матеріальних втрат.


Органи управління ЄДС НС – це органи виконавчої влади або їх структурні підрозділи, які призначені для безпосеред-нього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах своєї компетенції.

Органи управління ЄДС НС діляться на координуючі (дер-жавна комісія з ТЕБ і НС, Національна рада безпеки життє-діяльності, постійні комісії з ТЕБ і НС, об’єктові комісії з НС), постійні (КМУ, МНС України, органи з НС міністерств і відомств, державні територіальні і місцеві виконавчі органи, управління (відділи) з питань НС та ЦЗН, органи з НС реґіона-льних, міських і районних служб, управління об’єктів еконо-міки, служби з НС), повсякденні (оперативно-чергові служби МНС України, управлінь (відділів) з питань НС та ЦЗН, суб’єк-тів господарської діяльності).Системи забезпечення включають: фінансові (резервний фонд КМУ, резервні фонди територіальних і місцевих органів виконавчої влади у розмірі 1% від зведеного річного бюджету), матеріальні (ресурси Держкомрезерву, МНС, окремих мініс-терств і відомств, територіальних органів виконавчої влади, суб’єктів господарської діяльності), транспортні (МО, Мін-трансу, МВС та інших, транспортних підприємств, суб’єктів господарської діяльності), оповіщення і зв’язку (МНС, МВС, МО, Держкомзв’язку, Мінтрансу, Мінагропрому та інших, а також їх територіальних органів, суб’єктів господарської діяль-ності).

Єдина державна система запобігання і реагування на над-звичайні ситуації (ЄДС НС) може функціонувати у наступних режимах: повсякденної діяльності (Ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на по-тенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них території. Розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпе-чення безпеки і захисту населення, зменшення можливих мате-ріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації), підвищеної готовності

(Формування оперативних груп для виявлення причин по-гіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виник-нення НС. Прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів. Підготовка пропозицій щодо нормалізації обста-новки в районі надзвичайної ситуації. Проведення заходів щодо запобігання виникненню НС. Розроблення комплексних захо-дів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціонування об’єктів економіки. Приведення в стан підви-щеної готовності наявних сил і засобів.), діяльності при НС (Здійснення керівництва функціонуванням підсистем і струк-турних підрозділів ЄДС НС. Організація захисту населення і територій. Організація роботи, пов’язаної з локалізацією або ліквідацією НС. Визначення межі території, на якій виникла НС. Забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки та першочергового життєзабезпечення населення. Здійснення постійного контролю за станом довкілля, інформування вищестоящих органів управління щодо рівня НС та вжитих заходах, пов’язаних з реагуванням, захистом і оповіщенням населення та наданням йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах НС.) та діяльності при надзвичайному стані.

Головними етапами діяльності ЄДС НС є: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, орга-нізаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпе-ки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС на основі даних моніторингу, експер-тизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або пом’якшення її можливих наслідків), реагування на НС (скоординовані дії під-розділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (планів ліквідації НС), уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної до-помоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров’ю людей, зменшенню матеріальної шкоди і фінансових витрат), ліквідація наслідків НС, гострий період ліквідації надзвичайних ситуацій, плановий і програмний періоди ліквідації надзвичайних ситуа-цій.

Взаємодія органів управління ЄДС НС та підпорядкованих їм сил організується з метою своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

Основною метою створення територіальних підсистем в Ав-тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-тополі є забезпечення реалізації на відповідній території дер-жавної політики у сфері запобігання і реагування на НС, цивіль-ного захисту населення.

Система цивільної оборони суб’єкта господарської діяль-ності будується на основі Закону України “Про Цивільну обо-рону України”, Положення про Цивільну оборону України та інших нормативно-правових актів з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді або попадає у зону ураження від об’єкта, від НС техно-генного, природного та соціально-політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС та організо-вується за терито-ріально-виробничим принципом.

Керівництво цивільною обороною відповідно до принципу її побудови здійснює адміністрація підприємства, установи або організації. Начальником цивільної оборони є керівник адмініст-рації суб’єкта господарської діяльності.

Безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦО покла-дається на штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій об’єкта, а також на штатних працівників ЦО підприємств, уста-нов і організацій, чисельний склад яких визначається згідно з додатком № 1 до Положення про Цивільну оборону України. Завдання, функції та повноваження штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб’єкта господарської діяльності виз-начаються у відповідності з діючими нормативно-правовими актами з питань цивільної оборони, захисту населення і тери-торій від НС.

Функціональні обов’язки штатних працівників ЦО підпри-ємства, установи або організації визначаються начальником ЦО суб’єкта господарської діяльності.

Для проведення заходів цивільної оборони штабом ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності на підставі рекомендацій відділу з питань НС та ЦЗН (цивільного захисту населення) ра-йону (міста обласного підпорядкування) розробляються плани:

розвитку й удосконалення цивільної оборони;

цивільної оборони (дій органів управління та сил у разі над-звичайної ситуації).

Всі плани (за винятком тих, що стосуються мобілізаційних заходів) розробляються як документи відкритого користування.

Суб’єкт господарської діяльності, чисельний склад праців-ників якого не перевершує 30 чоловік, за винятком радіацій-них, хімічно, пожежо- і вибухонебезпечних об’єктів, розробляє інструкцію по діям у разі надзвичайної ситуації.

Плани цивільної оборони затверджуються керівником адміні-страції суб’єкта господарської діяльності після погодження з відділом з питань НС та ЦЗН району (міста обласного підпо-рядкування).

Плани цивільної оборони вводяться в дію у разі виникнення надзвичайної ситуації НЦО об’єкту або вищестоящим органом управління.

Для надійного і сталого управління процесами захисту робіт-ників, службовців та населення, яке попадає у зони ураження об’єкту, у надзвичайних ситуаціях і виконання інших функцій, передбачених планами на воєнний час, може використовується пункт управління, що створюється в одному із сховищ (укриття), а також можуть використовуватися рухомі пункти управління на автомобілях.

Режим роботи, а також чисельність особового складу, який має працювати на зазначених пунктах управління визначається у порядку, що встановлюється НЦО об’єкту.

Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій застосовуються сили цивільної обо-рони, які включають спеціалізовані і невоєнізовані формування.

Для ліквідації наслідків НС допускаються сили ЦО об’єкта, які мають відповідну підготовку, підтверджену у атестаційному порядку, і під керівництвом відповідних органів управління у сфері цивільної оборони.Структуру спеціалізованих формувань, їхній штат і чисель-ність затверджує орган, що прийняв рішення про створення формування. Спеціалізовані формування створюються як за рахунок бюджету суб’єкта господарської діяльності так і на госпрозрахунковій основі.

Комплектування спеціалізованих формувань здійснюється за контрактом з числа фахівців, які мають досвід роботи з лікві-дації наслідків надзвичайних ситуацій.Невоєнізовані формування ЦО створюються підприємством, установою або організацією у відповідності до завдань, що встановлені відділом з питань НС та ЦЗН району (міста облас-ного підпорядкування).

До невоєнізованих формувань належать загони, команди, групи, ланки, які призначені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі НС.Комплектування невоєнізованих формувань здійснюється у встановленому законодавством порядку з урахуванням завдань відділів з питань НС та ЦЗН району (міста обласного підпоряд-кування).

Порядок використання особового складу невоєнізованих формувань, його матеріального, технічного і фінансового забез-печення, а також матеріального стимулювання визначають орга-ни управління, які прийняли рішення про створення указаних формувань.Начальник і штаб ЦО та з НС суб’єкта господарської діяль-ності забезпечують:

постійну готовність ЦО суб’єкта господарської діяльності до виконання покладених на неї завдань;

планування і здійснення заходів щодо захисту робітників і службовців та населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді від наслідків надзвичайних ситуацій;

створення, підготовку і підтримання у стані готовності до застосування сил і засобів щодо попередження і ліквідації нас-лідків НС, навчання працівників засобам захисту і діям в умовах НС у складі формувань ЦО;

планування і проведення заходів щодо підвищення сталості функціонування об’єкту і забезпечення життєдіяльності праців-ників в умовах НС;

створення і підтримання у стані постійної готовності локаль-ної системи оповіщення, зв’язку і спостереження про загрозу виникнення або виникнення НС;

організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших не-відкладних робіт на території підприємства, установи чи орга-нізації і прилеглій території у відповідності з планами попе-редження та ліквідації НС;

фінансування заходів щодо захисту робітників, службовців та населення, що мешкає на прилеглій до об’єкту території, попе-редження і ліквідації наслідків НС;

створення резервів фінансових і матеріально-технічних ресур-сів для ліквідації наслідків НС;

подання у встановленому порядку інформацію у сфері циві-льної оборони, захисту населення і територій від НС, а також здійснює оповіщення робітників і службовців про загрозу або виникнення НС;

організацію взаємодії з вищестоящими органами управління з питань організації і ведення ЦО в умовах НС;

здійснення контролю за виконанням заходів цивільної оборони суб’єктом господарської діяльності.Фінансування цільових програм цивільної оборони, за-хисту населення і територій, попередження і ліквідації наслідків НС та реабілітації забруднених територій, а також органів управління та сил ЦО здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка