Затверджено: ректор академії, професор В. І. Аранчій „ 2012 р
Скачати 416.33 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір416.33 Kb.
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:ректор академії,

професор В. І. Аранчій

______________________

____”__________2012 р.

П РО Г Р А М А

фахового випробування зі

спеціальності: „Технологія виробництва та

переробки продукції тваринництва”

ОКР „МАГІСТР

ПОЛТАВА 20012

Програму підготували:

Поліщук А. А. – декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва, завідувач кафедри годівлі та зоогігєни сільськогосподарських тварин, доктор сільськогосподарських наук, професор

Нагаєвич В. М. - завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук, професор;

Тендітник В. С. - завідувач кафедри технології переробки продукції тваринництва кандидат сільськогосподарських наук, професор ПДАА

Войтенко С. Л. - завідувач кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Васільєва О. О. – голова науково методичної ради спеціальності „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Програма розглянута та затверджена методичною радою спеціальності „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” 2 березня 2012 року протокол № 7

Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності „Технолоогія виробництва та переробки продукції тваринництва” – Васільєва О. О.Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів

Попередній рівень освіти або(та) професійної підготовки:

Базова вища освіта, або освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” з напряму „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або (та) професійну підготовку встановленого зразка.

Абітурієнти повинні мати медичну довідку форми 086-у.

Випускники вищого навчального закладу, які мають базову вищу освіту не за напрямом Сільське господарство і лісівництво придатні до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі діяльності складають вступні випробування і зараховуються на ОКР «Магістр» напряму підготовки 6.09010201 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

Підставою для забезпечення цієї програми є освітньо-професійна програма підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем "бакалавр", основою, для якої являється середня спеціальна освіта і освітній рівень "базова вища освіта".

Основним цільовим напрямком освітньо-професійної програми підготовки за окр "бакалавр" є забезпечення відповідності існуючих навчальних технологій сучасним методологічним принципам побудови навчального процесу, що базується на розробці і втіленні науково-обгрунтованої системи навчальних методів і прийомів, спрямованих на оптимізацію процесу навчання. Цей сенс всебічно має бути підпорядкованим реалізації основної мети базової вищої освіти, яка полягає у сприянні формування людини не тільки як висококваліфікованого фахівця, але й розвитку її як особистості, що відповідає підвищеним вимогам до її світогляду та громадських якостей.Компетенція

Компетенція фахівця кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" має визначатися високим професійним потенціалом і ґрунтовною підготовкою для діяльності не тільки в умовах функціонування сучасного сільського господарства, але й виробничої сфери взагалі. Випускник факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва може займати посади на рівні керівника ферми, тваринницької бригади, комплексів або підприємства в цілому, лаборанта науково-дослідних установ і навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, технолог з тваринництва, менеджера з продажу племінної і товарної продукції тваринництва, реєстратора племінних документів, зоотехніка селекціонера, технолога підприємств з переробки продукції тваринництва, завідувача лабораторії переробних підприємств і комбікормових заводів, а також подальшої підготовки за рівнем «Магістр»


Кваліфікаційні вимоги до бакалавра


Сучасна система вищої освіти у відповідних нормативних документах, щодо удосконалення форм і методів організації підготовки фахівців певного спеціалізованого профілю, розглядається як багаторівнева. Початковим з передбачуваних рівнів вищої освіти є освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", по закінченні якого передбачається, що студент має отримати фундаментальну підготовку та відповідні до вимог цього рівня знання за спеціальними дисциплінами. Наступним рівнем є "спеціаліст", який характеризується таким складом ознак якості, що забезпечують йому здатність виконувати фахові завдання чи обов'язки по складності вищі за бакалавра.

Освіта бакалавр - це новий для факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва етап підготовки фахівців базового освітньо-кваліфікаційного рівня. Найважливішою відмінністю кваліфікації бакалавра від кваліфікації молодшого спеціаліста є підвищення теоретичного та громадського рівня, надання йому такої системи знань і умінь, яка дозволяє успішно вирішувати самостійні, виробничі та організаційно-управлінські функції.

Визначення рівня складності виробничої функції витікає з кола задач діяльності та способів і форм її здійснення. Взагалі усі задачі діяльності розподіляються на три класи:

- стереотипні задачі, які передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих та раніш відібраних складних операцій, і потребує використання обмежених масивів оперативної інформації;

- діагностичні задачі, які передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру конструювання рішень по застосуванню певних операцій, і потребує використання значних масивів оперативної та раніш засвоєної інформації;

- евристичні задачі, які передбачають діяльність за складним алгоритмом, спрямована на його оптимізацію за рахунок процедури розробки відповідних технологічних, організаційно-управлінських та інших рішень, і потребує використання значних масивів оперативної та раніш засвоєної інформації;

Очевидно, що клас задач діяльності фахівця, який він спроможний виконувати, забезпечується відповідним складом знань та умінь, що він отримав у результаті процесу навчання. Рівні вищої освіти, які визначені Державним стандартом, у своїй послідовності такі:

- базова вища освіта (ґрунтується на освітньому рівні "повна загальна середня освіта");

Таким чином підставою для підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, є певний освітній рівень (базова світа), а метою підготовки-надання системи знань та умінь для виконання задач діяльності визначеного класу складності (стереотипні, діагностичні, евристичні). Виходячи з цього загальна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" може бути сформульована таким чином:

- фахівець рівня "бакалавр", який отримав освітній рівень базова вища освіта", має освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", здобув спеціальні знання та уміння, для виконання діяльності за алгоритмом, що містить процедуру впровадження відповідних технологічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на роботу виробничої системи за рахунок виконання стереотипних, аналітичних задач.

Крім наведених якостей фах і є достатній кругозір, уміння вирішувати виробничі задачі в умовах дефіциту інформації, ресурсів та часу, бути ініціативним та наполегливим, безперервно підвищувати свій теоретичний та інтелектуальний рівень.

«Психологія»

Формування професійно-психологічних знань і вмінь, поведінки особистості в різноманітних виробничих ситуаціях, культури управління, здатності аналізувати, об’єктивно оцінювати соціально-психологічні явища та процеси, набуття організаторських навичок.

Грунтується на основах педагогіки, психології, філософії, політології ін.

Включає проблеми психології трудового колективу, мотивації діяльності в трудовому колективі, спілкування і взаємин.Соціологія

Надання допомоги зрозуміти специфіку соціальних відносин, механізм взаємозв’язку і взаємодії між спільнотами, суспільсьвом і особою, міжособові стосунки

Закони і закономірності функціонування та розвитку особистості, соціальної групи, спільноти, суспільства в цілому; соціальне життя суспільства

Наука про суспільство, історичні етапи становлення соціальної думки, суспільство як система, особа в системі соціальних відносин.Політологія

Знати основні поняття та категорії політичної науки, теорію та особливості сучасних суспільно-політичних процесів, складні і суперечливі проблеми політичного життя, тенденції розвитку неополітичних явищ.

Формування світосприйняття, політичної культури, творчого застосування набутих знань при аналізі реалій суспільного життя, формувати власну наукову позицію.

Об’єктивний виклад основних проблем політології на рівні сучасного їх бачення, знайомить з існуючими політологічними концепціями.Економічна теорія

Вивчення основних економічних категорій, економічних законів та принципів функціонування економічних систем; економічні відносини, господарчі механізми.

Методика прогнозування оптимальних витрат на виробництві та одержання максимальних прибутків, визначення ціни та обсягів виробництва в умовах конкуренції

Основи економічного розвитку,відтворення і еономічне зростання. Фінансово-кредитна система.Правознавство

Вивчити зміст галузевого законодавства і з’ясувати міру зв’язку між різними галузями права та сформувати високий рівень правосвідомості студентів.

1. Вивчити норми галузевого права.

2. Навчитися самостійно використовувати різні джерела права та розв’язувати правові задачі (ситуації).

3. Навчитися застосовувати норми права на практиці.

Вивчення нормативно-правових актів України з основних за програмою галузей права.Цикл математичної та природничо-наукової підготовки вибіркова частина загальної підготовки

Матеріалознавство

Метою є формування у студентів, які отримують спеціальність інженера-технолога з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, знань і практичних навичок з питань поведінки різноманітних матеріалів, які використовуються в галузі, в процесі їх застосування для потреб переробної промисловості навчити майбутніх спеціалістів з спеціальності інженер-технолог з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, як, знаючи силові, температурні та інші умови роботи деталі, визначити необхідні властивості матеріалу деталі, режимів термічної, механічної та інших видів його обробки; у кожному конкретному випадку вибрати і призначити найбільш простий, економічний (дешевий), з мінімум затрат матеріалу, праці та енергії, по можливості, безвідходний метод виготовлення деталі чи елемента конструкції.

Матеріалознавство є дисципліною, яка спрямована на забезпеченння загальноінженерної підготовки студентів.

Вивчення основ структури матеріалів, що застосовуються в переробній галузі. Використання сучасних матеріалів для покращення культури харчового виробництва..Радіобіологія

Вивчення загальних закономірностей дії іонізуючих випромінювань на живий організм з метою пошуку можливостей щодо керування його реакціями.

Основним є медична радіобіологія, радіаційна екологія, сільськогосподарська радіобіологія, ветеринарна радіобіологія та інші. Кожний напрям має конкретний предмет вивчення і певні завдання. Об’єктами вивчення є сільськогосподарські тварини і рослини. Організація і проведення радіометричного контролю сільськогосподарської продукції, пошук шляхів використання іонізуючих випромінювань у сільськогосподарському виробництві.

ґрунтуючись на знаннях з основ прикладної ядерної фізики, радіометрії, дозиметрії, загальної радіобіології, радіобіології тварин освоїти питання радіобіології, радіаційної гігієни. Озброює майбутнього спеціаліста комплексом теоретичних знань і практичних навичок орієнтування в ускладненій радіаційній обстановці.Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі

Метою і завданням дисципліни є вивчення студентами виробничих розрахунків витрат сировини і виходу основних молочних продуктів, які базуються на рівняннях матеріального балансу.

Предметом вивчення дисципліни є знання по проведенню розрахунків у виробництві основних видів молочних продуктів.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання і практичні навички щодо складання рівнянь матеріального балансу, виконання розрахунків під час сепарування і нормалізації молока алгебраїчним і графічними методами, складання і перерахунку рецептур на морозиво та плавлені сири, проведення розрахунку сировини і готової продукції у виробництві різних видів питного молока, вершків, морозива, плавлених сирів, згущених і сухих молочних консервівМетодика і технологія обробки наукової інформації в тваринництві

Забезпечення студентів знаннями методології математичного програмування у тваринництві, уміння застосовувати існуючі методи під час планування та організації виробництва тваринницької продукції залежно від поставленої мети.

Теоретичні знання та практичні навички одержані студентами в процесі освоєння курсу дозволять не тільки аналізувати ефективність окремих виробничих процесів, але й визначати шляхи їх оптимізації. Застосування методів математичного програмування, сучасних програмних та технічних засобів спирається на знання та практичний досвід отриманий студентами у процесі вивчення теоретичних курсів, та дозволяє розширити їх можливості під час засвоєння дисциплін, професійної та практичної підготовки, виконання курсових і випускних проектів (робіт).

уміння використовувати сучасні математичні моделі і методи, програмні та технічні засоби при проведенні імітаційного моделювання процесу виробництва продукції тваринництва. Складати науково-обгрунтовані програми виробництва та переробки продукції тваринництва. Оцінювати ефективність напрямків в розподілі та використанні матеріальних ресурсів, оптимального планування та управління виробництвом продукції тваринництва. Трактувати отримані результати проведення математичного моделювання.

Предмет і методи математичного програмування.

Рішення задач методами лінійного програмування.

Виробничі функції та визначення їх параметрів у тваринництві.
Цикл професійної та практичної підготовки (вибіркова частина, загальної підготовки)

Технологія кормів з основами кормовиробництва

Метою є вивчення флори, знайомство з рослинним світом, елементами екології і географії рослин, підготовка до вивчення основ агрономії та кормовиробництва. вивчається в природних умовах, в першу чергу з виділенням найбільш важливих родин рослинного світу.

При цьому більше уваги надається вивченню кормових, отруйних та шкідливих рослин. Майбутній технолог повинен правильно оцінити флористичний склад пасовищ, сінокосів, розпізнавати рослини.

Вивчається склад основних рослинних формацій: луків, лісу, боліт та види бур’янів. При вивченні рослинного покриву звертається увага на значення екологічних факторів і їх вплив на рослини. Вивчають технологію кормоприготування. Студенти знайомляться із суттю екологічних рядів, життєвих форм рослин. Після закінчення практики вони здають гербарій і звіт про практику або щоденник. Форма контролю по виконанню практики – оцінка.Технологія відтворення тварин

Вивчення організації роботи пунктів штучного осіменіння тварин: планом забудови, режимом роботи, обладнанням. Методи і засоби збереження сім’я, оцінки його якості. Підготовка сім’я і апаратури до осіменіння.

Організація і техніка виявлення самок в охоті (корів, телиць, свиноматок, вівцематок), природне спаровування чи штучне осіменіння (використання візо- мано- чи ректоцервікального методу штучного осіменіння самок). Оптимальний час і кратність осіменіння, дози сперми і розбавнику. Умови підвищення запліднення самок.

Вивчення документації по обліку осіменіння тварин, особливостями закріплення плідників за матками, звітністю на пункті штучного осіменіння, аналіз ефективності його роботи за рік. Заходи санітарної безпеки на пункті штучного осіменіння.Гігієна тварин

Вивчення впливів на організм тваринзовнішніх факторів оточуючого середовища. Технологія виробництва продукції і тваринницькі об’єкти. Креслення генеральнх планів розміщення тваринницьких ферм і переробних підприємств. На прикладі однієї з провідних ферм (молочно – товарної або свиноферми) вивчення і оцінка санітарно-гігієнічного стану, забезпечення огородження, в’їздного санпропускника і дезбар’єрів, дезинфекційних килимків при вході до кожного виробничого об’єкту. Розміщення основних виробничих приміщень та споруд з урахуванням “рози вітрів”, рельєфу місцевості. Благоустрій території ферми і пункту первинної переробки молока чи об’єкта для забою тварин.

Матеріали і основні деталі будівель. Їх значення для підтримання оптимального мікроклімату (загазованості, теплового балансу, обміну повітря).

Вивчити внутрішнє обладнання типового виробничого чи переробного об’єкта. Розміри стійл, станків, проходів, визначення кубатури приміщення в розрахунку на 1 тварину.

Освітленість приміщень, кількість і площа вікон, світловий коефіцієнт. Штучне освітлення приміщень.

Температурний режим в приміщеннях, його санітарно- гігієнічні нормативи для окремих видів і вікових груп сільськогосподарських тварин, джерела підтримання оптимального теплового балансу.

Якість кормів, які використовуються для годівлі тварин. Її зв’язок з продуктивністю і захворюваністю тварин.

Водопостачання тваринницьких ферм, джерела і якість води, техніка напування тварин в зимовий і літній періоди. Нормативи водозабезпечення тварин різних видів і вікових груп. Перспективи поліпшення водозабезпечення ферм. Санітарний захист грунтів і грунтових вод.

Системи прибирання і зберігання гною, їх санітарно-гігієнічна оцінка.
Проектування та будівництво виробничих та переробних підприємств

Ознайомлення з нормами технологічного проектування і техніко-економічними показниками підприємств молочної і м’ясної промисловості ВНТП 645/1347-85. Санітарні норми проектування промислових підприємств.

Номенклатура, потужність, режим роботи молокопереробних і м’ясопереробних підприємств і асортимент продукції. Розміщення і взаємна ув’язка споруд на території підприємств, об’ємно-планувальні рішення. Підбір і розміщення технологічного обладнання, трубопроводів. Комплексна автоматизація і механізація технологічного процесу. Розрахунок площ. Компоновка приміщень виробничого корпусу. Компоновка технологічного обладнання. Генеральний план підприємства. Техніко-економічна частина проекту: калькуляція собівартості і техніко-економічні показники молочної продукції.
Біохімія молока та молочних продуктів

Забезпечення освоєння студентами технології переробки молока, зокрема очищення, охолодження, зберігання з метою цільно-молочної реалізації, технологічні процеси консервування шляхом висушування, згущення; виготовлення різноманітних молочних продуктів.


Технологічне забезпечення основних переробних робіт (приймання на переробку, охолодження, зберігання, виготовлення консервованих продуктів, утилізація відходів переробки, зберігання готової продукції, виробництво лактози, та інших фармацевтичних препаратів.

Наукові основи побудови технологічно–обґрунтованих процесів переробки, системи і способи виготовлення продуктів, перевірка якості сировини і розроблення заходів по її покращенню з метою одержання високоякісної продукції, боротьбу з комахами та хворобами, що викликають псування продуктів.


Біохімія м'яса та м'ясних продуктів

Метою і завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок відносно технологічних процесів, які мають місце під час виготовлення м’ясопродуктів, біохімічних перетворень різних компонентів вихідної сировини, які можна пояснити тільки порівнюючи з даними, отриманими під час вивчення прижиттєвих біохімічних процесів.

Предметом вивчення дисципліни є хімічний склад м’яса та м’ясопродуктів; біохімічні процеси під час дозрівання, зберігання та технологічних переробок продуктів забою тварин; процеси аутолітичного розпаду, що обумовлюють явища змін властивостей вихідної сировини після забою тварин. Вивчення дисципліни проходить як теоретично (лекції), так і практично (лабораторні роботи) під час яких досліджується хімічний склад і властивості м’яса та м’ясних продуктів за загальноприйнятими методиками.

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичних знань відносно хімічного складу м’яса; біохімічних процесів під час дозрівання, зберігання та технологічної переробки м’яса; процесів аутолітичного розпаду, що обумовлюють явища змін властивостей вихідної сировини після забою тварин; а також практичних навичок біохімічних досліджень м’яса та м’ясопродуктів.Технологія продуктів забою тварин

Оволодіння практичними навичками з підготовки до забою, приймання та здавання забійних тварин, знати основи технології та гігієни під час виробництва продукції тваринництва.

Передбачено вивчення державних стандартів, іншої нормативно-технічної документації, методів контролю та управління за виробництвом високоякісної тваринницької продукції.

Забійні тварини, їх транспортування, передзабійне утримання, методика огляду туш і внутрішніх органів, основи технології та гігієна переробки забійних тварин. Основи технології переробки м’яса і виготовлення м’ясних продуктів, транспортування продуктів, які швидко псуються і забезпечення холодильним транспортом. Санітарно-гігієнічна оцінка переробки м’яса птиці та кролів. Утилізація і знезаражування відходів переробки туш після забою.Прикладна зоологія

Всебічне вивчення предмету морфо-фізіологічних характеристик основних груп тварин на основі загально-біологічних законів та еволюційних процесів з детальним визначенням філогенезу окремих органів і систем органів, а також видових груп в цілому.

Набуття знань законів еволюційного розвитку тваринного світу, вміння розпізнавати характерних представників різних класів та типів тварин, володіти методами захисту та раціонального використання тварин, вміти створювати сучасні технології виробництва продукції тваринництва з урахуванням біологічних особливостей різних видів сільськогосподарських тварин, мати вірне розуміння перспектив одомашнення представників різних видів тварин.

вивчення будови, життєдіяльності, походження та географічне поширення тварин на всіх континентах планети, служить біологічним вступом і фундаментом до вивчення спеціальних дисциплін. При цьому широко використовуються методи мікроскопічних досліджень, порівняльно-анатомічні, еволюційного аналізу та інші. 1. Підцарство одноклітинні або найпростіші.

 2. Багатоклітинні. Двосторонньосиметричні або тришарові тварини.

 3. Безхребетні тварини типу Членистоногі.

 4. Тип Хордові. Підтипи Безчерепних та Черепних.

Мікробіологія молока та молочних продуктів

Метою і завданням дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок відносно складу і властивостей мікрофлори молока, впливу мікробіологічних процесів і продуктів життєдіяльності бактерій на якість молока і молочних продуктів.

Предметом вивчення дисципліни є корисна і шкідлива мікрофлора молока, її склад і властивості, мікробіологічні процеси, які протікають в молоці при виготовленні молочних продуктів. Вивчення дисципліни проходить як теоретично (лекції), так і практично (лабораторні роботи, навчальна практика) під час яких досліджуються мікробіологічні властивості корисних та шкідливих бактерій різних груп які присутні в молоці та молочних продуктах.

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання відносно складу мікрофлори молока, його морфологічних і біохімічних властивостей при наявності мікроорганізмів, мікробіологічних процесів, що протікають в молоці і молочних продуктах під дією молочнокислих бактерій і іншої корисної мікрофлори молока, та практичних навичок з виділення чистих культур молочнокислих бактерій, виготовленню із них бактеріальних заквасок і використанню їх при виробництві різноманітного асортименту молочних продуктів на молокозаводах України.Мікробіологія м'яса та м'ясних продуктів

Вивчити роль мікробів в загально біологічних процесах, а також мікробіологічні процеси в продуктах тваринного походження і особливо при забої з патологіями тварин.

вивчення студентами принципів систематики, морфології і фізіології, ширини розповсюдження мікроорганізмів в природі і їх роль в перетворенні речовин, дії факторів зовнішнього середовища на прокаріотичні клітини: вивчити роль мікроорганізмів в процесах одержання доброякісних продуктів тваринного походження і подовження періоду їх зберігання.

набуття фундаментальних знань, а також практичного досвіду з вивчення різних груп мікроорганізмів, які поширені в ґрунті, воді, повітрі, кормах, і можуть потрапляти до продуктів харчування та інших об’єктів довкілля.Профілактика хвороб тварин

Умови ізоляції і карантинування тварин (наявність ізоляторів і карантинних приміщень, догляд і годівля тварин).

Знайомство з планом проведення протиепізоотичних заходів, з ветеринарною аптекою. Визначити найчастіші захворювання тварин у господарстві. Особливу увагу звернути на антропозоонози – спільні хвороби тварин і людей.

Аналіз даних про загибель всіх видів тварин та з’ясувати причини.

Профілактичні заходи проти інфекційних захворювань: знешкодження і утилізація трупів, збирання гною і його знешкодження, дезінфекція приміщень, вигульних майданчиків, дератизація.

Заходи з ліквідації інфекційних захворювань тварин у неблагополучних господарствах: серологічні і алергічні дослідження, запровадження карантину або обмежуючих заходів, виділення тварин явно хворих, підозрюваних у захворюванні, підозрюваних у зараженні в окремі групи та робота по проведенню оздоровчих заходів у цих групах.

Інвазійні хвороби тварин у господарствах, їх діагностика та боротьба з інвазіями.

Механізація виробничих процесів у тваринництві та переробці продукції тваринництва

Вивчити технологічні процеси і використання машин та обладнання, що застосовується у господарствах для заготівлі і консервування кормів (соломи, сіна, сінажу, коренеплодів, комбінованого силосу та ін.), механізацію водопостачання, приготування кормів, роботу кормоцеху, кормокухні, технологію і механізацію роздачі кормів, процесу доїння корів, доїльні установки, режим роботи доїльних апаратів.

Машини, обладнання і технології первинної переробки молока, засоби механізації прибирання гною і обладнання для механізації санітарно – гігієнічних робіт на фермах.

Технологічне обладнання підприємств переробки продукції тваринництва. Механізми обліку сировини, підготовки її до пееробки. Процеси і апарати, що застосовуютьсяОдержання молока як сировини для переробної промисловості

Організація відтворення стада в молочному скотарстві.

Нормована і повноцінна годівля корів.

Біологія і фізіологія лактації. Придатність корів до машинного доїння. Механізація виробничих процесів на фермах і комплексах (водопостачання, напування, годівля, доїнння, догляд за доїльним обладнанням, прибирання гною і його транспортування).

Приймання і облік молока на прифермській молочній.

Санітарно-ветеринарні заходи рпи виробництві молока.

Планування виробництва молока (оборот стада, плани парування і отелів, плани потреби в кормах, організація зеленого конвеєра, потреба в робочій силі, організація і оплата праці, фонд заробітної плати). Розрахунок річного виробничого завдання молочному комплексу, (фермі).

Організація селекційно-племінної роботи направленої на підвищення кількісних і якісних показників виробленого молока.

Використання молока в господарстві.

Технологія молока і молочних продуктів в умовах молокопереробних підприємств

Коротка історія розвитку молочної промисловості.

Харчове, дієтичне і лікувально-профілактичне значення молока і молочних продуктів.

Обробка молока і його резервування в умовах молокопереробних підприємств (приймання, механічна і теплова обробка, транспортування, зберігання).

Стандарти і технологічні нормативи на молоко і молочні продукти.

Технологія молочних продуктів міських молочних заводів (питне молоко, вершки, молочні напої, кисломолочні продукти, морозиво). Технологія заквасок.

Технологія масла методом збивання в масловиготовлювачах періодичної і безперервної дії, способом перетворення високожирних вершків. Особливості технології окремих видів масла.

Загальна технологія сирів (тверді сичужні, м’які, розсільні, плавлені).

Біохімія дозрівання сирів і їх реалізація.

Технологія згущених і сухих молочних консервів. Технологія продуктів дитячого харчування.

Технологія продуктів із вторинної сировини (із збираного молока, маслянки і молочної сироватки). Види і асортимент продуктів.

Виробничі розрахунки в молочній промисловості (матеріальний баланс, витрати сировини і вихід готової продукції, розрахунок рецептур, жиробаланс).

Обладнання підприємств молочної промисловості, типи цих підприємств і основи їх проектування.

Технологія переробки мяса

Ознайомлення із структурою м’ясопереробного підприємства. Транспортування, приймання і утримання худоби перед забоєм. Правила оформлення супровідної документації. Визначення категорій вгодованості тварин за видовими групами.

Технологія забою і первинної переробки забійних тварин. Методи оглушення і знекровлення, що використовуються на підприємстві. Вивчити технологічні процеси механічного зняття шкури, видалення внутрішніх органів, розпилювання туш, туалет. Обладнання, що використовується при первинній обробці туш тварин. Визначення категорій вгодованості забійних тварин, клеймування туш.

Технологія первинної обробки птиці. Транспортування і приймання птиці. Методи оглушення, забою, знекровлення,, вилучення пір’я, туалет, опалювання і потрошіння птиці, що використовуються на підприємстві. Визначення категорій вгодованості тушок птиці, клеймування.

Технологія первинної обробки яєць. Приймання і оцінка якості яєць. Маркування, пакування, транспортування і зберігання яєць. Технологія переробки на яєчний меланж і яєчний порошок. Ознайомлення з обладнанням.

Ознайомитися з первинною обробкою жиру-сирцю, харчових субпродуктів, кишок, ендокринно-ферментної сировини. Збір, первинна обробка та методи консервування крові на підприємстві. Ознайомлення з обладнанням.

Вивчення в умовах підприємства методів консервування м’яса та інших продуктів забою тварин. Охолодження, заморожування і зберігання м’яса у холодильнику. Методи соління сировини, що застосовуються на підприємстві. Ознайомлення з обладнанням.

Сортове розрубування туш забійних тварин. Вивчення технології виробництва ковбас і копченостей. Обладнання ковбасного цеху. Подрібнення та соління сировини, способи термічної обробки. Асортимент ковбасних виробів і копченостей, що випускається підприємством. Контроль якості готової продукції.

Ознайомлення з роботою консервного виробництва. Відділення по виготовленню консервної тари. Асортимент. Технологічне обладнання, що використовується при виробництві консервів.

Технохімічний контроль – його призначення та методи, що використовуються на підприємстві.Технологія переробки продукції тваринництва

Асортимент ковбасних виробів на підприємстві. Вимоги до сировини та готової продукції. Характеристика технологічних процесів виготовлення ковбасних виробів різного асортименту.

Асортимент натуральних м'ясних продуктів, технологічна схема їх виготовлення. Підготовка і засолення сировини, копчення м'ясопродуктів, варіння солоних м'ясних продуктів, охолодження і зберігання солоних м'ясних продуктів.

Технохімічний контроль процесу виготовлення ковбасних та натуральних м'ясних виробів. Оцінювання якості ковбасних виробів та солоно-копчених продуктів за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідно до чинних стандартів. Біохімічні дослідження ефективності теплової обробки. Гігієна зберігання і транспортування ковбас та натуральних м'ясопродуктів, їх ветеринарно-санітарна експертиза.

Асортимент та характеристика напівфабрикатів (великошматкових, порційних, дрібношматкових, м'ясного фаршу) із яловичини, свинини і баранини відповідно до вимог нормативної документації. Технологічні процеси виготовлення напівфабрикатів. Схема розбирання яловичих і свинячих напівтуш і баранячих туш. Упакування, маркування та зберігання напівфабрикатів.

Технохімічний контроль процесів виготовлення м'ясних напівфабрикатів. Визначення якості готової продукції відповідно до вимог чинних стандартів.

Класифікація консервів за видом сировини, складом, температурою термічної обробки та призначенням. Вимоги до сировини, тари і готової продукції. Маркування споживчої тари. Підготовка м'ясної сировини, субпродуктів, тушок птиці і кролів до консервування: подрібнення, перемішування та соління м'ясної сировини; попередня теплова обробка сировини; підготовка тари; порціонування і закатування банок. Термообробка консервів. Гігієна консервного виробництва. Вади баночних консервів. Технохімічний контроль процесу виготовлення консервів. Оцінювання якості м'ясних консервів відповідно до вимог чинних стандартів.

Харчові тваринні жири. Технологія виробництва харчових жирів з використанням різноманітного обладнання. Упакування і зберігання харчових тваринних жирів. Визначення якості харчових жирів за органолептичними та хімічними показниками.

Виробництво технічних жирів і кормового борошна, їх характеристика та використання. Види сировини для виробництва технічного жиру і кормового борошна. Підготовка сировини та способи її переробки. Установка для виготовлення борошна та параметри термічної обробки сировини. Упакування і зберігання готової продукції.

Хімічний склад, харчова та біологічна цінність яєць. Вимоги стандарту до якості харчових курячих яєць. Правила маркування і упакування харчових яєць. Умови і термін зберігання дієтичних і столових яєць. Вимоги до яєць для промислової переробки. Оцінювання якісних показників яєць відповідно до вимог стандарту. Вади яєць. Технологія виробництва яєчного порошку та меланжу. Вимоги до якості готової продукції.

Морфологічний і хімічний склад, харчова та біологічна цінність риби. Способи консервування риби. Характеристика технологічних процесів переробки риби під час виготовлення рибних продуктів. Умови і термін зберігання готової продукції. Дослідження риби та рибопродуктів на доброякісність. Ветеринарно-санітарне оцінювання риби за інфекційних та інвазійних хвороб і отруєнь. Класифікація, хімічний склад, харчова та біологічна цінність бджолиного меду. Оцінювання якості меду до вимог державного стандарту. Первинна обробка та вимоги до зберігання відкачаного меду.

Технологічне обладнання підприємств переробної промисловості

Ознайомитись з призначенням, будовою і принципом роботи обладнання підприємств молочної промисловості: • для приймання і зберігання молока;

 • для транспортування молока в межах підприємства;

 • для механічної обробки молока;

 • для теплової обробки молока;

 • для виробництва кисломолочного сиру і виробів з нього;

 • для виробництва масла;

 • для виробництва твердих сичужних сирів;

 • для виробництва плавлених сирів;

 • для виробництва технічного казеїну;

 • для виробництва сухих і згущених молочних продуктів.

Аналіз сучасного стану переробної промисловості в Україні, необхідність демонополізації великих переробних підприємств, наближення новостворених підприємств різної форми власності до місць виробництва продукції. Роль малих м'ясопереробних підприємств в розширенні асортименту, зниженні собівартості та підвищенні якості готової продукції.

Основні вимоги до механізації технологічних процесів під час переробки тваринницької продукції в умовах ведення фермерських господарств і розвитку малих переробних підприємств.

Переробка продукції: транспортування і зберігання сировини; підвісні колії та підвісні конвеєри; стаціонарний підлоговий транспорт, обладнання для напірного транспортування, яке використовується на підприємстві; обладнання для забою худоби та розбирання туш, ножі для знімання шкіри; шкірознімальні агрегати, мийні машини, скребмашини та міздрильні машини; обладнання для розбирання туш, машини для миття та очищення продуктів тваринництва; машини для обробки субпродуктів, кишок, шкур; обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини; характеристика дробарок, силових подрібнювачів, машин для різання заморожених блоків та нарізання напівфабрикатів, машини для перемішування м'ясо-жирової сировини.

Організація виробничих процесів у галузі

Забезпечує студентам цілісну і логічно-послідовну систему знань про організацію та функціонування системи в сільськогосподарських підприємствах, забезпечення майбутніх фахівців необхідними знаннями та навичками для їх успішної роботи у виробничих та переробних організаціях.

Сприяє засвоєння стратегії органызації, методики досліджень, сутності товарної політики, методи ціноутворення і систему контрактних відносин; приймання та обґрунтування стратегічних рішень.

Організація комплексних дослідженнь ринку формування, оцінювання активів переробних підприємств, економіки та аграрної політики, економічний аналіз механізму контрактних відносин з участю сільськогосподарських обслуговуючих формувань.Основи проектування підприємств по переробці продукції тваринництва

Проектування технологічних ліній в умовах сільськогосподарського виробництва. Розробка перспективних технологічних процесів

Розроблення ефективних технологічних процесів, обґрунтування структури потокових технологічних ліній.

Об’ємно планувальні рішення, стадії та порядок проектування, будівничі і технологічні норми. Студенти набувають теоретичні знання та практичні навички по проектуванню підприємств, а саме: навчаються підбирати асортимент продуктів згідно профілю підприємства, складати схему переробки сировини, схеми технохімічного і мікробіологічного контролю, проводити продуктовий розрахунок і розрахунок та підбір обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних і м’ясних продуктів, аналізувати нормативну документацію і обгрунтовувати технологічну поточність та параметри режимів виробництва продуктів запроектованого асортименту, визначати джерела забруднення і розробляти заходи по охороні довкілля у виробництві даних продуктів, виконувати креслення плану цеху і технологічної лінії виробництва продуктів згідно теми курсового проекту.Програмування у тваринництві з основами наукових досліджень

Вивчення теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні поняття інформатики, склад, пристрої та технічні характеристики сучасних персональних комп’ютерів, можливості та застосування операційної системи Windows, текстового редактора Word та електронних таблиць Excel;

вміти: використовувати комп’ютер в практичної роботі, працювати в текстовому редакторі Word та електронних таблицях Excel.

є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві;

архітектура та принципи функціонування персональних комп’ютерів;

програмне забезпечення сучасних комп’ютерів;

технологія роботи операційної системи Windows;

технологія роботи в текстовому редакторі Word та електронних таблицях Excel;

вивчення дисципліни є засоби комп’ютерної техніки, формалізація та алгоритмізація сучасних інформаційних процесів. В єдиному методичному підході, який заснований на системі задача-засіб-методи-прийоми, відбувається перехресна взаємодія дисциплін, що вивчаються. Конкретна дисципліна поставляє комплекс задача-методи, комп’ютерна техніка забезпечує комплекс засоби-прийоми.

Склад та функціонування ПЕОМ, операційна система Windows, текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel

Стандартизація продукції тваринництва

глибокі знання практичні навички та вміння з питань методичних основ стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

вивчення нормативно-правових документів, чинних стандартів і законів щодо сільського господарства та переробної промисловості продукції тваринництва.

Розвиток стандартизації, організаційні теоретичні та методичні основи стандартизації. Якість та управління якістю сільськогосподарської продукції, стандартизація і сертифікація.Профілактика хвороб тварин

розглядає найбільш важливі питання патологічної анатомії, і фізіології, фармакології, клінічної діагностики, хірургії, внутрішніх незаразних хвороб, епізоотології і паразитології. Він переслідує мету, дати студентам інженерно-технологічного факультету знання про причини і умови виникнення хвороб, а також методи їх розпізнання, заходи профілактики та боротьби з ними. вивчає всі профілюючі дисципліни ветеринарної медицини і дає змогу фахівцям діяти в тісній взаємодії з службою ветеринарної медицини господарств направлених на забезпечення здоров’я і життєдіяльності тварин, а також заходи профілактики та ліквідації небезпечних хвороб.

Вивчення основ ветеринарної медицини передбачає отримання теоретичних знань та придбання практичних навичок та вмінь, необхідних для встановлення діагнозу хвороб різної етіології, розробку лікувальних та оздоровчих заходів. Вивчають основні клінічні ознаки хвороби, основні принципи застосування з лікувальною метою лікарських речовин.

Передбачає вивчення основ патологічної анатомії, патологічної фізіології, фармакології, загальної епізоотології, терапії, хірургії, паразитології. В курсі вивчення предметів освітлюється велика кількість заразних та незаразних, хірургічних та паразитарних хвороб свійських тварин та птиці.Технологічне обладнання цехів по переробці молока та їх експлуатація

Метою і завданням дисципліни є засвоєння студентами призначення, будови і принципу роботи основного сучасного технологічного обладнання для переробки молока та отримання практичних навичок розрахунку і підбору технологічного обладнання в лінії виробництва молочних продуктів.

Предметом вивчення дисципліни є технологічне обладнання підприємств по переробці молока.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання про призначення, будову і принцип роботи технологічного обладнання для виробництва молочних продуктів, здобувають практичні навички розрахунку і підбирання обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних продуктів.Технологічне обладнання цехів по переробці м'яса та їх

експлуатація

Дисципліна є профілюючою при підготовці бакалаврів вона актуальна особливо за умов становлення ринкових відносин і впровадження приватної власності. Дисципліна висвітлює аналіз сучасного стану переробної промисловості в Україні, необхідність демонополізації великих переробних підприємств, наближення новостворених підприємств різної форми власності до місць виробництва продукції. Роль малих м'ясопереробних підприємств в розширенні асортименту, зниженні собівартості та підвищенні якості готової продукції. Вивчає обґрунтування доцільності використання машин і механізмів під час переробки сировини тваринництва залежно від умов і обсягу виробництва. Визначення об'єктів, які можна демонтувати та реконструювати.

Предметом даної дисципліни є вивчення класифікації, будови та принципу дії основних видів обладнання, яке використовується при первинній переробці худоби, виготовленні ковбасних виробів, копченостей, напівфабрикатів та м’ясних баночних консервів.

вона профілюючою дисципліною циклу спеціальних дисциплін. При вивченні даної дисципліни студент вчиться визначати та аналізувати продуктивність обладнання, його основні характеристики і призначення; визначати необхідну чисельність обладнання на тій чи іншій ділянці виробництва; розміщувати обладнання згідно технологічної поточності в ковбасному, консервному та м’ясожировому виробництві. Дисципліна вивчає: перелік основного і допоміжного обладнання цехів з первинної переробки худоби ковбасного та консервного виробництв.Технологія виробництва продукції кролівництва та хутрового

звірівництва

полягає у формуванні знань та умінь з кролівництва та звірівництва в умовах багатоукладної економіки та ринкових відносин в Україні. Студенти повинні оволодіти новими методами дослідження кролів і звірів в річному циклі їх розвитку, сформувати уміння з вирощування, догляду і переробкою кролів і хутрових звірів.

знати особливості біології хутрових звірів і кролів різного напрямку продуктивності, теоретичні основи і способи вирощування молодняка, технологію утримання маточного поголів’я, інтенсивне вирощування бройлерних кролів, характеристику районованих і перспективних порід і породних груп; формування хутра високої якості, санітарні вимоги до виконання виробничих процесів на звірівничих і кролефермах; особливості прогнозування та програмування продуктивності тварин.

Вести паспортизацію, складати технологічні карти вирощування тварин, проводити масову селекцію, контролювати якість ручних і механізованих робіт, організовувати і проводити наукові досліди в різних ланках звіророзплідників.

продукція звірівництва, якісні властивості шкірок і їх формування, м’ясна продуктивність кролів і нутрій, теоретичні основи селекції, доместикаційні зміни хутрових звірів і кролів, породи, бонітування, відбір і підбір, методи племінної роботи в господарствах різних типів, годівля, утримання і догляд у хутровому звірівництві і кролівництві; одержання і первинна переробка хутра, м’яса, що використовується в їжу людей та згодовування звірам. Економіка звірівництва в умовах національного і світового ринку.

Технологія виробництва продукції рибництва та аквакультури

вивчити рибогосподарське використання пристосованих для рибництва водойм за принципом одержання можливого максимуму продукції високої якості з одиниці площі водних угідь за мінімальних витрат.

концепція може бути реалізована виключно за умов створення штучних високопродуктивних іхтіоценозів, орієнтованих на достатньо ефективне використання природної кормової бази, що повинно пов’язуватися з виключенням витрат на корми та органо-мінеральні добрива. Поряд з продукцією високої якості за низької собівартості напрям здатний забезпечити біомеліоративни й ефект – покращити показники води за рахунок вилучення з неї значної кількості органічної речовини як кормових гідробіонтів. Одержання екологічного ефекту, за якого підвищиться комплексність використання земельних і водних ресурсів.

оволодіння теорією і практикою підготовки плідників до нересту, проведення нерестової кампанії, одержання життєстійкого рибопосадкового матеріалу і товарної риби в типових ставкових рибницьких господарствах, а також у водоймах різного походження і цільового призначення. Селекційно-племінна робота в рибництві, методи інтенсифікації ставкового рибництва, первинна обробка риби.Технологія переробки молока і виготовлення молочних продуктів

формування у майбутніх фахівців глибоких і всебічних знань з питань біохімічних, фізико-хімічних та технологічних процесів переробки молока на різноманітні молочні продукти. Завдання, яке студент повинен виконати, це вивчити технологічні процеси переробки молочної сировини, вимоги Держстандартів та сучасні методи контролю якості сировини і продуктів.наука технологія, як сукупність прийомів і способів перетворення сировини в продукти відомого складу і властивостей.

Молоко як сировина, її механічна і теплова обробка та наукові параметри якості. Загальні технологічні схеми і процеси виробництва молочних продуктів. Економічна доцільність переробки молока в переробних цехах різних форм власності. Рекламування продукції і впровадження маркетингу в процес реалізації продукції.

Технологія переробки м'яса і виготовлення м'ясних продуктів

формування у майбутніх фахівців глибоких і всебічних теоретичних знань з питань біохімічних, фізико-хімічних та технологічних процесів при виготовленні продукції тваринництва різноманітного асортименту – м’ясних напівфабрикатів, консервів, технічних концентратів.

Характеристика якісних показників продуктів різного асортименту. Значення білків та азотовмісних речовин в технологічному процесі. Технологічні процеси виробництва продуктів харчування різними способами – коптіння, варіння, консервування, і заморожування.

Оволодіння державними стандартами до сировини тваринного походження і готової продукції; сучасними методами контролю якості м’ясних продуктів, впроваджувати високоефективні технології переробки продукції тваринництва з виготовленням доброякісної продукції.Технохімічний контроль якості і безпеки харчових продуктів

вивчення студентами задач і функцій технохімічного контролю на підприємствах, діючих державних стандартів і технічних умов на сировину та готову продукцію, схем контролю сировини і виробничих процесів, засвоєння правил відбору проб і підготовки їх до аналізу, методик аналізів визначення показників складу, якості і безпеки молочної та м’ясної продукції, яєць, меду та продуктів лову.

Предметом вивчення дисципліни є знання по організації і проведенню технохімічного контролю під час виробництва молочної і м’ясної продукції, яєць, меду та продуктів лову.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання та практичні навички щодо вимог нормативної документації до сировини і готової продукції, порядку контролю сировини, виробничих процесів і готової продукції, засвоюють правила відбору проб і підготовки їх до аналізу та методики проведення аналізів визначення показників якості і безпеки харчової продукції.Технологія виробництва кормів з основами кормовиробництва

полягає у формуванні у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва кормів, що є основою продуктивності тварин і забезпечення населення достатнім та якісним харчуванням.

польове, лучне кормо виробництво, побічна продукція рослинництва, кормові добавки, заготівля кормів, кормові добавки.

Біологічні особливості кормових рослин, якість кормів, акумуляція валової і обмінної енергії, програмування врожайності.Механізація виробничих процесів виробництва та переробки продукції тваринництва

оволодіння знаннями та набуття практичних навичок з вирощування і утримання тварин в умовах механізації як окремих трудомістких технологічних операцій, так і при комплексній механізації виробництва продукції тваринництва.

окремі машини, комплекси машин, технологічні лінії, основи їх раціонального вибору та використання в господарствах різного розміру і виробничого напряму. Знання будови, робочих процесів машин і технологічних ліній для механізації виробництва у тваринництві; основи експлуатації, регулювання та правила технічного обслуговування обладнання; техніки безпеки та пожежної безпеки при використанні машин, санітарно-гігієнічні вимоги до машин та обладнання. Здійснення підбору машин, механізмів та обладнання для механізації ферм і виробничої спеціалізації; виконання технологічного налагоджування машин з дотриманням правил техніки безпеки і контроль якості роботи механізмів і агрегатів.

комплексна механізація виробництва тваринницької продукції, енергетика, обладнання для утримання і догляду, механізація виробництва, приготування і роздачі кормів, автоматизація процесів водопостачання та напування тварин, механізми прибирання і утилізації відходів виробництва; механізація доїння і первинної обробки молока, механізація стриження овець та пакування вовни, обладнання теплообмінних апаратів, яйце сортувальних машин, інкубаторів і комплектів для промислового виробництва продукції птахівництва.Перелік питань для тестових випробувань ОКР «Магістр»

1. Оптимальним строком збирання злакових трав на сіно є фаза:

2. Для визначення категорії вгодованості свиней враховують такі показники:

3. До хімічних методів знезараження питної води відносять:

4. Стіни тваринницьких приміщень мають відповідати таким вимогам:

5. Для визначення в кормах вмісту сирого протеїну застосовують такі методи:

6. Для визначення в кормах вмісту сирої клітковини застосовують такі методи:

7. У кормі рівень біологічної цінності білка залежить від такого фактора:

8. У стабілізації ненасичених жирних кислот, що запобігає утворенню токсичних ліпопероксидів бере участь такий вітамін:

9. Клас сінажу і силосу визначають:

10. Для встановлення норми підтримувальної годівлі враховують такий фактор:

11. Оптимальним використанням жеребців є такий режим:

12. Оптимальним використанням кнурів є такий режим

13. Для розмноження сперми бугаїв-плідників використовують таке середовище:

14. Адаптація може бути:

15. Тривалість інтервалу між поколіннями у свиней становить:

16. Бджолині матки паруються у віці:

17. Маса тіла робочої бджоли у бджолиній сім’ї становить;

18. Бджолосім’ї виставляють із зимівника за температури зовнішнього повітря;

19. Для нормальної зимівлі бджіл слід створити такі умови:

20. Серед ставкових риб до хижих належать:

21. У нагульному ставку вирощують рибу такої вікової групи:

22. У м’ясних кросах використовують такі породи курей;

23. Із наведеного переліку кросів с.-г. птахів кроси індиків:

24. Другий цикл яйцкладки спричиняється таким заходом:

25. Гніздові номери поросятам роблять таким способом мічення:

26. Свиней вибраковують із стада за наявності таких вад екстер’єру:

27. Для профілактики аліментарної анемії поросят сисунів застосовують внутрішньом’язево такі препарати;

28. Основними показниками під час бонітування молочної продуктивності корови є;

29. Для оцінювання функціональних властивостей вим’я враховують такі показники;

30 . Налив локалізується на такій частині тіла коня:

31. При якому режимі пастеризують молоко для виготовлення кисломолочних продуктів?

32. Які операції виконуються при первинній обробці молока?

33. Назвіть найбільш характерні фактори, які впливають на відтворну здатність великої рогатої худоби?

34. Які породи великої рогатої худоби відносять до: 1 - молочних, 2 - комбінованих?

35. Як розуміти термін – вгодованість тварин ?

36. Що таке енергетична цінність м’яса?

37. Які хімічні показники якості м’яса?

38. Які морфологічні показники якості м’яса?

39. Яке обладнання використовується при складанні фаршу варених неструктурованих ковбас?

40. Типи конституції тварин за П. М. Кулешовим:

41. Вкажіть оптимальні строки настання господарської зрілості у с.-г. тварин:

42. Абсолютний середньодобовий приріст живої маси визачається за формулою:

43. Назвіть морфологічні ознаки оцінки вим’я корів;

44. Як визначається ефект гетерозису?

45. Які породи великої рогатої худоби одержано при чистопородному розведенні?

46. Який набір хромосом утримують самці і самиці при гетерохромосомному визначенні статі?

47. Коли виникає потреба у виведенні нових порід?

48. Під час групового зважування тварин ураховують такі показники;

49. Ветеринарно-санітарний огляд птахів перед забоєм здійснюється за такого стану ознак;

50. Що є основою сідла вершника

51. Спільними для збруї (спорядження) рисистого і верхового коней є такі елементи:

52. Показником настригу чистої вовни в овець є:

53. Під час бонітування овець показниками чистої вовни є такі ознаки:

54. Вирощування на м’ясо молодняку с.-г. птахів таких видів у середньому триває:

55. За масою яйця курей поділяють на такі категорії;

56. Оптимальна норма парувань кнурів зі свиноматками на місяць залежно від режиму використання і віку:

57. Оптимальні параметри беконної відгодівлі молодняку свиней є такі:

58. Питне молоко зазначених видів має такі режими температурної обробки:

59. Первинна обробка молока включає такі технологічні процеси:

60. Чеддеризація сирної маси

Декан факультету ТВППТ,професор А. А. Поліщук


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка