Зміст Вступ 2 розділ 1 Теоретичні основи використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у режимі дня школяра 6
Скачати 444.21 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір444.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у режимі дня школяра 6

1.1. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 6

1.2. Фізкультхвилинки та фізкультпаузи в режимі дня молодшого школяра та їх вплив на фізичний та психологічний стан учнів 12

1.3. Педагогічні умови використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у навчально-виховному процесі молодших школярів 16РОЗДІЛ 2 Особливості використання фізкультхвилинок та фізкультпауз в режимі дня учнів початкової школи 23

2.1. Фізкультхвилинки на уроках у початковій школі 232.2. Фізкультпаузи на уроках у початковій школі 30

Висновки 34

Список використаних джерел 37

1.// «Фізичне виховання в школах України», №2 (02) лютий 2009р., вид. «Основа»; 37

2.// «Фізичне виховання в школах України», №12 (24) грудень 2010р., вид. «Основа»; 37

3.Ашмарин Б.А. Теория и методы физического воспитания. Учебное пособие для студентов факультетов физического воспитания педагогических институтов. М. Просвещение, 1984 г. 37

4. Бальсевич В.К. «Здоровье в движении» М. «Советский спорт», 1988г. 37

5. Богословский В.П. «Сборник инструктивно-методических материалов по физическому воспитанию», М.Просвещение, 1984 г. Журналы «Легкая атлетика» 1985-1988гг. 37

6.Бойченко Т. та інші. Як виростити дитину здоровою: Посібник для батьків учнів молодшого шкільного віку. – К.: Прем’єр-Медіа, 2001. 37

7. “Валеологические подходы в формировании здоровья учащихся”. В.И. Харитонов, М. В. Бажанова, А. П. Исаев, Н. З. Мишаров, С.И. Кубицкий; Челябинск-1999 г. 37

8.Ведмеденко Б.Ф. Теорія та методика фізичного виховання.-2003.-№2. 37

9. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. — Львів, 1996. 37

10. Голомшток А. Е. Выбор профессии й воспитание личности школьника. — М., 1979. 38

11.Дубогай О. Д. Плекаймо здоров'я дитини / О. Д Дубогай. Н. В. Маковецька. -Запоріжжя. 2007. -С 264. 38

12.Еремина О. 71. Социально-педагогическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся в школе полного дня : дисс. канд. пед. наук :13.00.04/ О. Л. Еремина.-Кострома, 2006.-217с. 38

13. Запорожець А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности// Принцип развития в психологии. – М., 1978. 38

14. Каменцер М.Г. Урок после урока. М. «Физкультура и спорт».1972. 38

15.Качашкін В. М. Методика фізичного виховання / В. М. Качашкін. — М.Просвіта. 1989. 38

16. Кинль В. М. Фізкультурно-оздоровчі заходи у групах продовженого дня молодших школярів : [посіб. для вчителя] / В. М. Кинль. — К. : Рад. шк., 1988. — С. 160. 38

17.Козленко Н. А. Школьникам в привычку заниматься физкультурой /Н. А. Козленко-К. : Рад. шк.. 1985. 38

18. “Концепция физического воспитания детей и подростков. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка “. –1996. -№ 1. 38

19. “ Комплексная оценка уровней физической подготовленности учащейся молодёжи“. Методическое пособие. – Челябинск: ДЦНТИ, 1994. 38

20. Коростелев Н.Б.Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя/ Под ред. В.Н.Кардашенко. – М.: Просвещение, 1986. 39

21.Кузнецова В.И. Развитие двигательных качеств школьника, М, Просвещение, 1967. 39

22.Лупандина Н.А. Развитие основных движений школьников. ФИС, М, 1962. 39

23.Лупандина Н.А. Физическая подготовленность школьников г.Москвы. В кн. «Ученые записки» том 182. Физическое воспитание и спорт. Вып.4, 1967. 39

24. Методические рекомендации по организации воспитательной работы с учащимися шестилетнего возраста в условиях продленного дня и в школах-интернатах.-К., 1986. 39

25.Назаренко В. Д. Оздоровительные основи физических упражнений /Л. Д. Назаренко -М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. -С. 240. 39

26. Наталов Г.Г. Введение в физическую культуру, Краснодар, 1995. 39

27. Николаев А.Д. О культуре физической, ее теории и системе физкультурной деятельности. Теория и практика физкультуры, 1997, №6. 39

28.Новосельський В. Ф. Фізична культура і здоров'я школярів /В. Ф. Новосельський. -К. :1984. -46 с. 39

29. Озолин Н.Г. Молодому коллеге .- М.1988. 39

30.Пермяков А.А. Внешкольное физическое воспитание подростков .- 1989. 39

31.Поцелдем А.А. Формирование у школьников умения и навыков. Ж. «Ф.К. в школе», №7, 1962 г. 39

32.Присяжнюк С І. Фізичне виховання : [навч. посіб.] / СІ. Присяжнюк. — К. :Центр учебной литературьі. 2008 — 504 с. 40

33.Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів- К.: Абрис, 1997. 40

34.Скугарев В. Спортивна година в групі подовженого дня / В. Скугарев //Початкова школа. - 2009. - № 2. -С 55-56. 40

35.Ткачев Ф.Т. В поисках мышечной радости .- К.1988. 40

36.Фіцула М. М. Правове виховання учнів. — К., 1997. 40

37. Фібула М.М. Педагогіка. Підручник. – К., 2000. 40

38.Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2/ Б. М. Шиян. -Тернопіль : Навчальна книга «Богдан». 2002 —248 с. 40

39.http://www.razumniki.ru - Портал про і для учнів молодших класів. 40

40.http://teacher.at.ua - все для вчителя молодших класів. 40

41.http://pochemu4ka.ru/ - // «Почемучка». 40

Додатки 41

Вступ


Одним із завдань фізичного виховання школярів є виховання стійкого інтересу і навиків самостійно займатися фізичними вправами. Це завдання в школі необхідно реалізовувати з усіма дітьми, а всі заняття проводити організовано, енергійно, зацікавити змістом і формою навчального матеріалу, створювати умови для прояву дружніх взаємовідносин.

Сучасний стан фізичного здоров'я школярів викликає серйозні занепокоєння у спеціалістів, батьків і лікарів. За даними статистики тільки 20%учнів можна вважати здоровими. Майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров'ї, понад 50%- незадовільну фізичну підготовку [2]. Сьогодні батьки все більше турбуються про те. як, де і коли можна надати дітям можливість активно і творчо відпочити. У початковій школі протягом шкільного дня проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи, які слугують збільшенню рухової активності дитини і, таким чином поліпшують їх фізичний стан. Завдяки цьому можна сприяти зміцненню здоров'я вихованців школи, підвищенню рівня їх фізичної і розумової працездатності.

Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді розроблені відповідно до Законів України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про освіту”, “Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні” і спрямовані на їх реалізацію.

Метою Державних вимог є визначення ідеологічних, науково-методичних і організаційних основ фізичного виховання та створення оптимальних умов для його ефективного функціонування.

Вимоги виражають державну політику в галузі фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих закладах освіти, служать основою для визначення головних напрямів удосконалення фізичного виховання молодого покоління.

Для вирішення цих завдань, більшість спеціалістів в режимі навчального дня рекомендують проводити фізкультхвилинки і фізкультпаузи. Використання таких форм фізкультурно-оздоровчих занять на уроках з загальноосвітніх предметів дозволяє в значній мірі зняти негативні зрушення в фізіологічних системах організму, активізувати увагу і підвищити здібності учнів до сприйняття учбового матеріалу. Оскільки здоровим дітям у віці 6—10 років властиво протягом доби щохвилини здійснювати 14-20 рухів, а в годину 840—1200, тому правильно організована м'язова діяльність під час виконання учбових завдань є дійсним засобом зменшення рухового голоду, який спостерігається при нерухомому одноманітному положенні тіла за партою.

Для більш детального аналізу вплив вправ гімнастики, розминки та фізкультпауз в урочний час нами було проведене дослідження серед учнів молодших класів на вплив фізкультхвилинок і пауз під час навчання на їх фізичний та психологічний стан.

Актуальність теми роботи. В умовах науково-технічного прогресу вимоги до фізіологічної, психічної, емоціональної сфер життя дитячого організму підвищуються, саме тому фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчання набувають важливого значення. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня є обов'язковими і необхідними для раціональної організації навчальної праці молодших школярів. Правильно організований руховий режим стимулює підвищення розумової працездатності школярів, якість виконання домашнього завдання та компенсації дефіциту руху, що спостерігається у дітей в зв'язку з інтенсифікацією навчального процесу. Стосовно завдань, що вирішуються в ході фізкультурно-оздоровчої роботи, на думку Ю. Копилова, Г. Мейксона, В. Ляха, [15, ст. 27] головна роль полягає у сприянні нормальному фізичному розвитку організму, прищепленні та вдосконаленні різних рухових навичок з метою зміцнення здоров'я дітей та їх зацікавленості заняттями фізичною культурою.

Об’єкт дослідження: фізичне виховання учнів молодших класів.

Предмет дослідження: педагогічні умови впливу фізкультхвилинок та фізкультпауз на активізацію навчально-пвзнавальної діяльності школярів.

Мета роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови використання фізкультхвилинок та фізкультпауз для активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів.

Методи дослідження в роботі вибрані аналіз, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, аксіоматика, систематизація, спостереження, аналіз літератури та результатів діяльності педагогів та експертна оцінка результатів.

Завданнями курсової роботи є:

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми використання фізкультхвилинок та фізкультпауз в режимі дня учнів молодшого шкільного віку.

2. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови використання фізкультхвилинок та фізкультпауз в режимі дня учнів початкової школи.

3. Розробити комплекс фізичних вправ для використання на практиці.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка