Зміст вступ 2 Розділ проблема збуту продукції в діяльності підприємств 4
Сторінка3/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

Основним показником який характеризує ефективність діяльності комерційного підприємства є обсяг продаж. Про ефективність діяльності Подільського пивзаводу говорить динаміка обсягу продажів по усіх видах продукції за останні 5 років, приведена на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2. Динаміка обсягу продажів Подільського пивзаводу за 2004-2008рр

Нижче приведемо динаміку обсягу продаж по окремих видах продукції пивзаводу.

Рисунок 2.3. Динаміка обсягу продаж товарної групи – світле пиво
Рисунок 2.4. Динаміка продаж товарної групи – темне пиво

Проведення фінансового аналізу дає оцінку результатів господарської діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства. Джерелами інформації для проведення аналізу є:

Результати діяльності підприємства висвітлені в балансі форми. № 1 „Баланс”, форма № 2 „Звіт про фінансові результати”, форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”, форма № 4 „Звіт про власний капітал”, форма № 5 „Примітки до річної фінансової звітності”. Баланс характеризує стан майна підприємства, використання коштів, є основним джерелом аналізу фінансового стану.

Щоб проаналізувати економічний стан підприємства, варто розглянути показники економічної діяльності ВАТ „ Бровар”.

Основні показники, що характеризують економічний стан підприємства приведемо у табл. 2.1.
Таблиця 2.1

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2007-2008 рр
Найменування показника

2007

2008

1

2

3

1. Виручка від реалізації продукції (товарів), тис. грн.

89 597,2

73 829,2

2. Податок на додану вартість, тис. грн.

(5 777,4)

(4 895,0)

3. Собівартість реалізованої продукції (товарів), тис. грн.

(72 640,3)

(64 113,3)

4. Інші вирахування з доходу, тис. грн.

5. Валовий прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн.

11 179,5

4 820,9

6. Інші операційні доходи, тис. грн.

59 912,7

52 794,4

7. Адміністративні витрати, тис. грн.

(11 208,5)

(10 480,9)

8. Витрати на збут, тис. грн.

(2 631,5)

(1 842,4)

9. Інші операційні витрати, тис. грн.

(60 817,2)

(53 449,6)

10. Фінансові результати від операційної діяльності, тис. грн.:

прибуток


(збиток)

(3 565,0)


(8 157,6)11. Інші доходи, тис. грн.

1 219,3

543,2

12. Інші витрати, тис. грн.

(1 596,1)

(2 396,9)

13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.:

Прибуток


(збиток)

(4 188,4)


(10 013,8)Чистий:

прибуток


збиток

(4 188,4)(10 013,8)


Вартість майна заводу на кінець року зросла на 7,5% або на 10 393,2 тис. грн. і досягла 149671,7 тис. грн..

Найбільший приріст активів забезпечений за рахунок інвестицій у реконструкцію заводу та збільшення виробничих потужностей кузні.

Загальна дебіторська заборгованість (чиста з врахуванням резерву сумнівних боргів) зросла лише на 18,1 тис. грн. або на 0,08% і досягла 20 147,3 тис. грн. або 13,5% активів, або 2,7 середньомісячних продаж.

Авансові проплати за поставку матеріалів та послуг скоротились на 1 075,9 тис. грн. або на 56,5%.

Потрібно відмітити, що дебіторська заборгованість бюджету по відшкодуванню ПДВ склала на кінець 2008 року 2 866,1 тис. грн. із них простроченої на 2278,6 тис. грн. Крім цього дебіторська заборгованість по податкових зобов’язаннях рахується на суму 1559,3 тис. грн.

Залишки матеріальних запасів зросли на 5 276,5 тис. грн. або на 29,2% і досягли на кінець грудня 23 318,5 тис. грн. Приріст забезпечений в основному за рахунок готової продукції на 4786,5 тис. грн. або в 2.4 рази, незавершеного виробництва на 1579,6 тис. грн. або на 31,3%.

Разом з тим, скоротились виробничі запаси на 1 829,1 тис. грн. або на 20,2% і склали 7 204,5 тис. грн., або 111,8% вартості середньомісячної товарної продукції за 4 кв. 2002 року. Вартість товарів на бартерному складі зросла на 739,5 тис. грн. або в 2,3 рази і залишилась на кінець грудня в сумі 1328,5 тис. грн., із них на консигнації в підприємства Луцькпідшипниксервіс на 127 тис. грн.

Доля матеріальних запасів на кінець грудня 2002 р. склала 15,6% активів, тоді як на початок року вона складала 12,9%. На початок року вартість матеріальних запасів складала 18 042 тис. грн.

Вартість необоротних активів зросла на 8127,6 тис. грн. або на 8,4%.

В той же час, залишкова вартість основних засобів зросла на 1560,2 тис. грн. або на 1,9% і склала 80698,1 тис. грн. або 53,9% всіх активів. На початок року їх доля складала 56,8% активів.

Передано в фінансову оренду устаткування на суму 852,9 тисяч гривень, за які одержано у вигляді оплати 15,7 тис. грн.

Статутний фонд заводу з початку року зріс на 12 556 тис. грн. або на 20,0% (із-за чергової емісії акцій) і досяг 75 454,4 тис. грн., що забезпечує 50,4% вартості активів.

З врахуванням фонду індексації основних засобів власний капітал склав 121058,1 тис. грн. або 80,8% вартості активів.

На початок року доля власного капіталу склала 87,0% активів.

Непропорційний приріст власного капіталу із статутним фондом пов’язаний із збитковістю підприємства.

Так, непокриті збитки за 2008 рік склали 4 188,4 тис. грн., (33,4% річного приросту статутного фонду), а з врахуванням результатів попередніх років непокриті збитки досягли 70 348,9 тис. грн. або 78,5% річних продаж.

Потрібно відмітити, що загальний результат від курсових різниць по операціях з іноземними валютами забезпечив за рік прибутків на 966,6 тис. грн., хоча в 3 кварталі по операціям EUR, SEK одержано збитків на суму 907,5 тис. грн.

Від продажу іноземних валют нижче офіційного обмінного курсу одержано збитків за рік на 160,4 тис. грн.

Від списання нестач, благодійної допомоги, браку одержано збитків за рік на 1 943,3 тис. грн..

Одержано без оплати товарів списано простроченої кредиторської заборгованості в результаті одержано прибутків на загальну суму 657,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість з початку року зросла на 8 353,9 тис. грн. або на 47,8% і досягла 25 841 тис. грн. або 17,3% вартості активів.

Сума кредиторської заборгованості вища від дебіторської на 5 693,7 тис. грн. або на 22%.

Доцільно відмітити капітальні вкладення та основні засоби.

Вартість незавершеного капітального будівництва на кінець року склала 22 679,7 тис. грн. і зросла з початку року на 7 167 тис. грн. або на 46,2% в основному за рахунок робіт по реструктуризації та модернізації головного корпусу та придбання ковальської лінії.

Первісна вартість основних засобів з початку року зросла на 436,7 тис. грн., або на 0,2%. Знос основних засобів на кінець року склав 54,2%, повністю зношені основні фонди рахуються вартістю 14 246 тис. грн., або 8,1% від первісної вартості на кінець року. Залишкова вартість основних засобів на кінець року склала 80 698,1 тис. грн., або 53,9% активів балансу, тоді як на початок року їх доля в активах складала 56,8%.

Виведено з експлуатації основних засобів по первісній вартості 8 034 тис. грн., або 4,6% вартості на початок року. Ліквідовано основних засобів первісною вартістю на 3 891 тис. грн.

Це негативно позначилося на господарській діяльності підприємства.

Використаємо також методологію визначення фінансових показників згідно праці „Економічний аналіз підприємства” Чумаченка М.Г.

Таблиця 1.2

Показники та коефіцієнти фінансового стану Подільського пивзаводу

на 31. 12. 2008 р.
№ п/п

Показники та коефіцієнти


Орієнтовне позитивне значення показника


Фактичне значення


Відхи­лення
Позна­чення

Найменування


За 2007 р.


За 2008 р.


абсолютне, +, –

1

2

3

4

5

6

7

1


Кзоз


Коефіцієнт зносу основних засобів

зменшення


0,550

0,542

– 0,008

2


Кп

Кофіцієнт загальної ліквідності (покриття)

>1


2,410

1,715

– 0,695

3


Кшл


Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6-0,8


1,378

0,812

– 0,566

4


Кал


Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0 збільшення


0,227

0,033

– 0,194

5


Ко


Чистий оборотний капітал

>0 збільшення

24657

18471

– 6187

6


Кавт


Коефіцієнт платоспро­можності (автономії)

>0,5


0,870

0,809

– 0,061

7


Кск


Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

<1 зменшення


0,150

0,236

0,087

8


Квоз


Коефіцієнт забезпеченості власними оборот. засобами

>0,1


1,410

0,715

– 0,695

9


Кмк


Коефіцієнт маневреності власного капіталу

>0

збільшення0,204

0,153

– ,051

10


Коа


Коефіцієнт оборотності активів

збільшення


0,542

0,580

0,038

11


Кооз


Коефіцієнт оборотності основних засобів

збільшення


0,384

0,476

0,092

12


Ковк


Коефіцієнт оборотності власного капіталу

збільшення


0,604

0,692

0,088

Аналіз фінансового стану проведемо на основі даних бухгалтерського балансу та фінансового звіту підприємства за 2007 – 2008 роки.

Узагальнюючи висновки, можна відмітити, що набули нормативного значення такі показники, як: коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними оборот. засобами, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності основних засобів, коефіцієнт оборотності власного капіталу, чистий оборотний капітал, коефіцієнт платоспроможності (автономії), коефіцієнт структури капіталу (фінансування), коефіцієнт маневреності власного капіталу.

2.2 Аналіз структури товарного асортименту підприємства


З моменту створення Подільського пивзаводу керівництво і технологи поставили мету – виготовляти тільки натуральний продукт високої якості, конкурентноспроможний. На найсучаснішому обладнанні на заводі виготовляється тільки «живе» - непастеризоване пиво. Кожен сорт пива є унікальним, має свою історію і розроблений технологами. При виготовленні кожного сорту пива дотримується класична схема та чітка послідовність, закладена в рецептурі. Споживачам пропонується широкий та різноманітний асортимент продукції, і кожен любитель цього напою може віднайти свій улюблений сорт. Завдяки тому, що на заводі є власна солодовня, яка виготовляє різні види солоду, випускаються як світлі сорти пива, так і темні, а також і унікальні, як, наприклад, «Пшеничне-Біле». На даний час, Подільський пивзавод пропонує 13 різних сортів:

- "Поділ" - 11%

- "Пшеничне-Біле" - 11%

- "Троян" - 11,5%

- "Поділ - 900" - 12%

- "Поділ - Темне" - 13%

- "Медове" - 15%

- "Жигулівське" -15%

- "Тернове поле" - 18 %, розливається в скляну пляшку

- "Вища проба" - 12%

- "Дністер" - 12%

- "Strong" міцне - 16,5% розливається в ПЕТФ-пляшку

- Пиво спеціальне "Радлер-Лимон"

- "Новорічне" – 21%

Розглянемо асортимент Подільського пивзаводу у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Асортимент продукції Подільського пивзаводуНазва

Вміст алкоголю

Характеристика

1

"Поділ"


11% алк. 4,2% світле непастеризоване пиво


Цей сорт був створений нашими технологами 1994 році і названий на честь історичної назви нашого містечка. Це легке світле пиво стало найбільш вживаним та улюбленим серед прихильників нашої продукції. Воно виготовлене із чистої джерельної води, світлого пивоварного солоду з додаванням пивоварного ячменю. Має чистий смак збродженого солодового напою з приємною хмелевою гіркотою. Пиво розливається у фірмову пляшку 0,5л, європляшку 0,5 л, ПЕТФ пляшку -1 л, 0,5л, а також його можна скуштувати у барах, кафе, ресторанах (кеги по 50 та 30 л).


2

"Пшеничне-Біле"


11% алк. 4,2% світле непастеризоване пиво


Пиво «Пшеничне-Біле» - виготовлене із чистої джерельної води, світлого пивоварного ячмінного солоду, пивоварного ячменю, відбірних сортів пшениці, ароматичного хмелю.

Розливається в фірмову пляшку 0,5 л. У відпочинкових закладах Ви можете скуштувати нефільтроване пшеничне пиво (кеги 50 л та 30 л). Наявність в ньому живої клітини дріжджів подарувала цьому пиву цілу комору вітамінів і корисних властивостей:

- 1 л цього пива містить у собі добову дозу всіх необхідних організму вітамінів і мікроелементів;

- уживання цього напою тамує спрагу, запобігає утворенню каменю в нирках, стимулює роботу органів травлення;

- наявність солодових і кислотних з'єднань у цьому пиві сприяють загальному омолодженню організму і підвищенню розумової діяльності головного мозку.


3

"Троян"


11,5% алк. 3,3% світле непастеризоване пиво


Цей сорт був розроблений технологами у 2004 році і виготовлений на нововведеному тоді в дію обладнанні – ЦКТ. Це пиво дуже високої якості, приємне, легке і чисте у смаку. Зварене із чистої джерельної води, відбірного солоду, найкращих сортів пивоварного ячменю, шишкового ароматного хмелю. «Троян» - то поєднання дарів неба, землі та води. У дизайн етикетки закладено філософський зміст. Зображено землю, на якій ростуть рослини, живуть люди, тварини і все живе. Вода – основа життя на землі, без неї не звариш пиво. Без неба і сонця неможливе життя.

Велика літера «Т», яка подана у формі хреста на етикетці, поєднує землю, воду і небо. Сонячне проміння символізує благословення, яке сходить з небес на землю і воду, і на усе живе на землі, а також і на продукцію. Таким вирішенням ми хотіли сказати, що хрест це є захист, благословення і вічне життя.

Пиво розливається у скляну фірмову пляшку 0,5 л та в кеги 50 та 30 л4

"Поділ-Темне"


13% алк. 4,2% темне непастеризоване пиво


Темне пиво зварене з карамельного і темного солоду. Має приємний солодово-карамельний смак з приємною хмелевою гіркотою. Це істинно натуральний продукт.

Прихильників світлого пива значно більше, ніж темного, але темне пиво корисніше за рахунок більшого вмісту редуктонів та маланоїдінів, які надходять в пиво при його виготовленні з темного та карамельного солоду. Ці речовини дуже корисні та захищають мембрани клітин організму людини від руйнуючої дії вільних радикалів, сповільнюють старіння організму.

Темний колір, та солодовий аромат забезпечують мелоноїдіни. ВАТ "Бровар" готує темне пиво з використанням темного та карамельного солодів власного виробництва. Тому цілющі властивості цього напою гарантує.

Це пиво особливо корисне для жінок, тому що покращує вигляд шкіри, волосся, нігтів. Пиво «Поділ-Темне» - темне в номінації краще темне пиво 2003» отримало Гран-прі за високу якість на «Святі пива» в м. Києві.

Розливається у фірмові пляшки 0,5 л. та в кеги 50л та 30л


5

"Медове"


15 %. Алк 5,8% світле непастеризоване пиво


Виготовлене із чистої джерельної води, ячмінного солоду, пивоварного ячменю, хмелю та меду, зібраного на власній пасіці. Має приємний хмелевий смак та аромат з винним присмаком.

З давніх-давен відомо про цілющі і корисні властивості меду, В склад меду входять фруктоза, глюкоза, мальтоза, азот, мінеральні речовини, більш чим 300 складників ароматичних речови

ни. Ці цінні властивості з давніх часів дозволили меду одержати особливе значення. Тут хочемо нагадати про "Медове" вино ("медовуху") наших предків - достатньо міцний напиток, який готували із пива та меду. Спогади про цей напиток зустрічаються в стародавніх літописах.

Пивовари нашого підприємства вирішили відновити приготування медового пива.

Таке поєднання цілющих властивостей меду та легкого хмелевого аромату роблять цей напиток до вподоби споживачу.

Це міцне елітне пиво за своїми смаковими та корисними якостями посіло гідне місце серед елітних вин України. Буде доречним як на студентській вечірці, так на вишуканих фуршетах.

Розливається в фірмові пляшки та в кеги розміром 50 л та 30л.


6

"Жигулівське"


світле непастеризоване пиво з густиною 15% і вмістом алкоголю 5,9% об.


світле непастеризоване пиво з густиною 15% і вмістом алкоголю 5,9% об.

Характерною особливістю для цього типу пива є використання натурального меду для приготування напою. Смак м’який з легким відтінком меду і приємним винним присмаком. В смаку і ароматі цього пива відслідковується незвичайний баланс солоду і живого хмелевого тону. Зробивши ковток цього напою, відчуваєш, як смак солоду поступово відходить, відкриваючи шлях легкому хмелевому смаку.

Розливається в скляну 0,5л пляшку з відкидною пробкою.


7

"Тернове Поле"


світле 18% непастеризоване пиво з підвищеним вмістом алкоголю до 7,1 % об., та з продовженим терміном дозрівання.


Апетитне пиво, м’яке, міцне і солодове. У пива достатньо виражений винний смак. Це чудове десертне пиво. Пиво міцне, але володіє легкістю. Спеціально підібраний сорт солоду надає пиву багатого смаку. Пиву притаманний м’який солодовий смак, який підсилюється помірною хмелевою гіркотою з відтінком білого ігристого вина.

Розливається в скляну 1л пляшку з відкидною пробкою, а також в фірмову скляну пл 0,5л
8

"Дністер"


світле 12 % непастеризоване, алк. 5,5%


Потужними хвилями свіжого смаку, бурхливим поєднанням хмелю та сонячного солоду дивує нас микулинецьке пиво «Дністер» - це наче подорож величною рікою.

Пиво назване в честь найбільшої річки західного регіону – Дністер.

Розливається непастеризованим в 1л ПЕТФ пляшку.

Також розглянемо окремо деякі сорти пива з асортименту Подільського пивзаводу, які вважаються елітними та набули популярності серед споживачів.

"Вища Проба" - світле 12% непастеризоване пиво з вмістом алкоголю 5,2% об. Зварене із відбірного світлого пивоварного солоду, спеціальних сортів пивоварного ячменю та пшениці. Для приготування цього пива використаний ароматичний сорт хмелю. Для пива «Вища проба» характерне ледь відчутне охмелення і легка кислинка. В охолодженому вигляді воно добре втамовує спрагу і освіжає. Аромат і смак створюють цьому пиву цікаве поєднання. Кожен раз, піднімаючи бокал, Ви відчуваєте насолоду від неповторного смаку. Розливається в скляну 0,5л пляшку з відкидною пробкою.
"Radler Лимон" - 11% світле непастеризоване пиво, алк. 4,2%. Виготовлене із високоякісного ячмінного солоду, ароматичного хмелю, джерельної води, рису, ячменю та лимонадного напою на натуральній основі.

Пиво під назвою “Радлер-Лимон” широко відоме у Європі з початку ХХ століття. Цей освіжаючий напій виготовлений на основі спеціального пива та лимонаду. “Радлери” користуються великим попитом в Австрії, Німеччині, Чехії, Польщі та інших країнах. Цікавою є історія виникнення цього напою. Першим цей пивний напій виготовив відомий у Німеччині пивовар Франц К. Куглер. Коли 13000 велосипедистів з Мюнхена налетіли на “Куглеральм”, жадаючи пива, Франц К. Куглер, який ніколи не мав недостатку в ідеях, і цього разу приємно здивував своїх шанувальників. Він виготовив легкий пивний напій із смаком лимону та урочисто проголосив, що цей винахід особливо прийдеться до смаку саме для велосипедистів, щоб вони були не надто п’яними і доїхали додому. Він назвав його “Радлермас” (міра для велосипедиста). Франца К. Куглера наслідували у всьому, перейняли і цей геніальний задум. Наступного ранку цей напій став модним і з часом поширився по всій Європі. Зараз в Європі Радлер дуже популярний серед водіїв, які і дня не можуть прожити без пива. Вони полюбляють вживати пиво-лимонадний напій, що має смак пива, але вміст алкоголю значно нижчий. Історія виникнення напою “Радлер” на Микулинецькій пивоварні ВАТ “Бровар” теж цікава. Народився цей напій в результаті дружньої співпраці, яка зав’язалася між керівником Микулинецької пивоварні – Степаном Трояном та власником пивоварні “Шремс” – Карлом Трояном в невеличкому Австрійському містечку Шремс. Цей слабоалкогольний продукт є приємним напоєм для широкого кола споживачів. Гармонійне поєднання пива та лимонаду придає цьому напою неповторні тонізуючі властивості. Розливається у фірмові пляшки 0,42л та 0,5л.
"Новорічне" – світле не пастеризоване пиво з густиною 21% і вмістом алкоголю 9,0 об. %

Спеціальне міцне сезонне пиво. Розливається тільки у грудні та січні саме для святкування Новорічних, Різдвяних свят та інших урочистих подій.

Характеризується чудовим поєднанням солодового зігріваючого смаку та аромату духмяного хмелю. Мягке живе багате пиво, злегка солодкувате, з винним присмаком. Розливається в пляшки з відкидною пробкою 0,65 л та 1л а також в Сифон 2л.

В рамках модернізації виробничих потужностей ВАТ «Бровар» на підприємстві запущено новий екитерувальний автомат КХС німецького виробництва потужністю 24000 пляшок на годину. Це дозволить підвищити продуктивність лінії пляшкового розливу в два рази та перейти на більш високий рівень в оформленні продукції. Зокрема нова машина дозволить використовувати три позиційну етикетку.

Також в експлуатацію прийнято новий сусловарочний казан, що дало можливість збільшити виробництво хмільного напою до 6 варок на добу. Наближаються до завершення роботи по введенню в експлуатацію забірника сусла, що також дозволить збільшити продуктивність варниці до 8 варок на добу.

Бродіння пива до 1977 року відбувалося за класичною схемою у відкритих бродильних чанах, а завершення бродіння — в горизонтальних танках.

У 1976 році після реконструкції на Подільському пивзаводі встановили чотири ЦКБА (циліндро-конічний бродильний агрегат), а з 1979 року — ще десять, місткістю 100 куб.м кожен.

Фільтрування готового пива двоступінчате. На початку пиво освітлюється на сепараторі, а потім через рамні фільтри Вфд-33, де відбувається тонке очищення пива із застосуванням кизельгуру.

Готове пиво подають на розлив в пляшки місткістю 0,5 л, ізотермічні цистерни і кеги. Ділянка розлива пива в пляшки оснащена двома автоматичними лініями розлива потужністю 6 і 12 тис. пляшок/година.

Для розлива пива в кеги встановлена вітчизняна лінія продуктивністю 60 кегов/год. У 2001 році на заводі встановлена лінія по розливу пива в ПЕТ пляшки.
2.3 Аналіз планування та організації проведення товарної політики Подільського пивзаводу
Основним завданням товарної політики є створення такого товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж використовувалися мінімально як допоміжні для досягнення поставлених фірмою цілей.

Товарна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити прийняття рішень стосовно формування асортименту й управління ним; підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні; знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка та реалізація стратегії упаковування, маркування, обслуговування товарів.

Розробка й здійснення товарної політики вимагають дотримання наступних умов: чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу; наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; хорошого знання ринку й характеру його вимог; чіткої уяви про свої можливості й ресурси (дослідницькі, науково-технічні, виробничі, збутові) нині та на майбутнє.

Обслуговування – це забезпечення сталості відповідних характеристик товарів, що впроваджені на ринку і користуються попитом споживачів. Основним у цій частині маркетингової товарної політики є контроль за якістю продукції, своєчасне інформування виробництва про необхідність її поліпшення, збереження характеристик товарів у процесах розподілення та продажу.

Елімінування – це процес зняття застарілого продукту фірми з ринку. Його основне завдання – оптимізувати усунення з ринку товару, попит на який падає. Це означає узгодити витрати фірми на виробництво й реалізацію товару, який все важче знаходить свого споживача, з доходами від його продажу, які все ще наявні й можливі в майбутньому.

Одним з елементів товарної політики є створення служби сервісу для клієнтів. При налагодженні служби сервісу діячеві ринку необхідно прийняти три рішення:  • які послуги включати в рамки сервісу;

  • який рівень сервісу запропонувати;

  • в якій формі запропонувати послуги клієнтам.

Послуги сервісу включаються до списку звичайно після вивчення думки покупців і складаються із забезпечення: надійності постачань, оперативності надання, можливості одержання технічної консультації, надання знижок, післяпродажне обслуговування та ін.

Рішення про рівень сервісу приймаються фірмою після вивчення думки клієнтів.

Сервісне обслуговування розглядається як знаряддя проти конкуренції. У зв'язку з цим багато фірм створюють відділи, що вивчають зауваження й скарги клієнтів, розробляють питання технічного обслуговування та інформації.

З урахуванням характеристик Подільського пивзаводу, а також досліджень відомого фахівця в області управління організацією Пітера Дойля, визначимо структуру управління збутом даної організації. У цю структуру, представлену на рисунку 2.4, входять наступні елементи:  • задачі служби збуту;

  • стратегія служби збуту;

  • розмір і структура служби збуту;

  • розподіл ресурсів служби збуту;

  • управління персоналом служби збуту;

  • задачі торгового персоналу компанії;1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка