Зміст вступ 2 Розділ проблема збуту продукції в діяльності підприємств 4
Сторінка6/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

Висновки

Система збуту товару - одна з найважливіших у маркетинговій політиці підприємства. У збутовій політика маркетологи торкають питань вибору найбільше оптимального каналу збуту, методу збуту товару, що при ефективному використанні безсумнівно збільшить прибуток компанії.

У ході проведеної роботи нами були зроблені наступні висновки.

У першому розділі нами було виявлено, що попит характеризується шкалою, що розкриває готовність покупців в даний відрізок часу придбавати продукт за кожною запропонованою на ринку ціною. Вона показує кількість товару, яка споживачі купуватимуть за різними можливими цінами, при незмінності всієї решти чинників (тобто за інших рівних умов). На попит впливають різні чинники, які прийнято ділити умовно на цінові і нецінові. Ціновий чинник – це ціна на даний товар. І тут існує зворотна залежність: дія цінового чинника приводить до зміни об'єму попиту, пересуваючи його уздовж постійної кривої попиту в різні крапки. Серед нецінових чинників найістотнішу дію на поведінку покупців надають:

а) ціни взаємозв'язаних товарів (їх називають ще зв'язані товари, тобто товари, які взаємозамінюють або доповнюють один одного в процесі споживання);

б) доходи споживачів;

в) смаки споживачів;

г) очікування покупців (споживацькі очікування);

д) розміри ринку (величина або об'єм пропозиції);

е) число покупців (конкуренція споживачів);

ж) реклама.

Збутова політика – це діяльність по здійсненню вибору найефективнішої системи, каналів і методів збуту стосовно конкретно певних ринків. Найефективніші засоби стимулювання збуту на цільовому ринку: реклама товару, використовування товарного знаку і технічне обслуговування проданої продукції.

У ході другого розділу нами було виявлено, що основними засобами дії в комплексі стимулювання є реклама, стимулювання збуту і пропаганда. Це знаряддя масового маркетингу на відміну від методів особистого продажу. Реклама, тобто використовування продавцем платних засобів розповсюдження інформації для доведеннявідомостей про товари, послуги або організації, - могутній засіб стимулювання. Стимулювання збуту - це багатоманітні засоби короткочасної спонукальної дії - купони, премії, конкурси, заліки за покупку, - покликані стимулювати споживацькі ринки, сферу торгівлі і власний торговий персонал фірми. Досвід провідних компаній промислово розвинених країн показує, що сьогодні для успіху на ринку уміння правильне будувати систему розподілу і збуту має колосальне значення. Логіка процвітаючих компаній базується на тому, що поки продукція не знаходять збуту, тобто споживача, її взагалі не коштує починати проводити. Слід твердо засвоїти: нічого не може відбутися в бізнесі, поки щось не продано. От чому побудова збутової мережі — один з найважливіших елементів маркетингу.

На сьогоднішній день ринок пива України поділили між собою чотири "акули" пивного бізнесу: Sun Interbrew, "Оболонь", ВВН і "Сармат". На них припадає близько 95% усіх продажів. Виробництво постійно зростає, асортимент розширюється, галузь функціонує непогано і приносить прибутки. Проте існують і певні проблеми — все більше і більше регіональних пивзаводів вимушені скорочувати виробництво або закриватися. У 2008 році близько 60 підприємств, що не входять до "великої четвірки", виготовили 14,8 млн дал пива — на 2 млн дал менше ніж у 2002 році.

Подільський пивзавод є відкритим акціонерним товариством ВАТ «Бровар». ВАТ "Бровар" створено в 1995 роцi шляхом перетворення в процесi приватизацiї орендного пiдприємства "Микулинецькi пивовари" ( Наказ РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi № 286 вiд 06.07.1994р.).

Нами виявлено, що реклама повинна бути в міру агресивної, легкої для сприйняття і приємної. Основні рекламні заходи плануються в 3 кварталі 2009 року, коли купівельний попит повинен знизитися унаслідок відпусток, тому стимулювання попиту повинне дати очевидний економічний ефект саме в даний період. Відповідальні за виконання плану рекламних заходів призначені менеджер по рекламі і учасники промоакцій (притягуються з числа студентів, ВАТ «Бровар» може звернутися на біржу праці з проханням про необхідність залучення студентів).


Список використаних джерел

1 Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. – М.: Агропромиздат, 1991.

2 Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. - М.:Фолиум, 1996. – 128 с.

3 Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

4 Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Пер.с Англ. – М.: Экономика, 1991. – 271 с.

5 Вачевський М.В., Долішній М.І., Скотний С.Г. Маркетинг для менеджера. –Стрий: Просвіта, 1993. – 139 с.

6 Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лыбра, 1996.

7 Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок / Пер. з англ. – Львів: Сейбр-Світло, 1995. – 270 с.

8 Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.:Финстатинформ,1995. – 192 с.

9 Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с.

10 Дараховский И.С., Черноиванов И.П. Как создать службу маркетинга на предприятии. – Кишинев, 1992. – 147 с.

11 Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг / Пер. с нем. – М.: Высшая школа, 1995. – 255 с.

12 Ковалёв А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. – 176 с.

13 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1991.

14 Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ. – 2-е европ. Изд. – К.; М.; СПб.: Издат.дом «Вильямс», 1998. – 1056 с.

15 Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. – М.: Финстатинформ, 1994.

16 Крылова Л.Г., Соколова М.И. Практикум по маркетингу. – М.: Банки и биржи, 1995. – 240 с.

17 Логвиненко В.К. Маркетинг як фактор стійкого функціонування фірм в ринковій економіці: Конспект лекцій. – К.: КДЕУ, 1993.

18 Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1997. –80 с.

19 Подкуйко Н.Д. Маркетинг: стратегія і практика. – К., 1992.

20 Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. – К.: Вища шк., 1994. – 256 с.

21 Ромат Е. Реклама. – К.: ИСИО Украины, 1996. – 224 с.

22 Скотт Д.Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Пер. с англ. – К.: Внешторгиздат, 1992. – 176 с.

23 Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Видавничий дім “Вільямс”, 1998. – 262 с.

24 Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий / Пер. с нем. – М.: Республика, 1995. – 317 с.

25 Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг / Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1993. – 335 с.

26 Маркетинг: стан, основні напрямки розвитку. Збірка наукових праць. Відпов. Ред. Корольчук О.А. – К., 1997.

27 Фегеле З. Директ-маркетинг: пер. с нем. - М.: АО "Интерэксперт", 1999.-256 с.

28 Закон Украины об охране труда.

29 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.-Введ. 01.01.83.

30 СНиП 2.04.05-91. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.-М.:Стройиздат, 1991 г.

31 СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.-М.:Стройиздат, 1980,-110с.

32 ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.Введ.01.01.1980.

33 Методические указания к созданию благоприятных условий труда пользователей ПЭВМ, работающих с дисплеями на информационно-вычислительных центрах. - Харьков: Минздрав УССР, 1986.

34 Правила устройства электроустановок. Энергоатомиздат, 1987.

35 Правила пожежної безпеки в Україні. Наказ МНС України №126 від 19.10.04. Зареєстровано в мінюсті 4.11.04 за № 1480/10009

36 НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности.

37 СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектирования .- М. Стройиздат, 1981.-16с.


ДодаткиДодаток А.

а) число контактів КПхП = 3х3 = 9 би) число контактів КП + П = 3 + 3 = 6

Умовні позначення:

КП — компанія-виробник;

П — споживач;

СП — збутової посередник.

Рис.1. Число контактів між виробниками і споживачами

Додаток Б.Рис.2. Основні взаємозв'язки, що виникає в управлінні при функціонуванні збутової мережі

Додаток В.

Критерії вибору збутового посередникаКритерії

Причини вибору

1. Фінансові аспекти

а) чим більше фінансові можливості, тим краще

б) тривалість роботи в даній сфері (чим більше, тим краще)

2. Організація і основні показники збуту

а) наявність могутньої збутової мережі

б) темпи зростання оборотів (чим більше, тим краще)

• число зайнятих

— чим більше, тим краще

• рівень компетентності в технічних питаннях

— наявність не підготовленого в технічних питаннях персоналу небажана

період аналізу

показників збуту— динаміка за останні 3—5 років

3. Збут якої продукції здійснює посередник

Чи можна довірити збут своєї продукції

• вироби конкурентів

— іноді можна довірити

• вироби, доповнюючі ваші вироби і послуги

— найпереважніший посередник

• вироби і послуги найвищої якості

— чим вище якість, тим більше за довір'я такому посереднику

4. Загальний асортимент послуг і виробів

Потрібно переконатися, що вашій торговій марці буде надана належна увага

5. Репутація ділера

Можна судити тільки по власному досвіду

6. Ступінь обхвату ринку

Чим більше, тим краще

• у географічному розрізі

— потрібно уникати дублювання власної збутової мережі

• у галузевому плані

— збутова мережа ділера повинна покривати основні сегменти (групи споживачів)

• частота отримання замовлень

— збільшення частоти отримання з початком роботи

7. Запаси і складські приміщення

Головне — готовність у будь-який момент здійснити поставку продукту споживачу

• вигляд і рівень запасів


—наличие повного асортименту і комплекту поставки

• складські приміщення

—высоко цінується рівень технічної оснащеності

8. Управління збутом і стратегія

Головне — оцінити ступінь агресивності на ринку і прагнення стати лідером в своїй галузі

Додаток Г.

Список можливих елементів стратегії ВАТ «Бровар»
Елементи стратегії

Коментар

1

2

3

1

Збільшення об'ємів продажів дорожчих пива

Необхідно просувати такі продукти як світле пиво, не фільтроване, безалкогольні напої і ін. з логотипом ВАТ «Бровар»

2

Збільшення ефективності бізнесу

Створення маршрутних карт по руху транспорту, схеми документообігу і ін.

3

Підвищення якості і конкурентно здатності продукції

Інформування населення об технології виробництва, контроль якості молока, розширення об'ємів обміну простроченої продукції

4

Підвищення рентабельності підприємства.

Скорочення витрат обігу за рахунок зниження оренди складів, зниження витрат по обслуговуванню транспорту

5

Пошук партнера на регіональному ринку

Стратегічне партнерство з дістрібьюторомі

6

Проведення активної маркетингової політики підприємства.

Вдосконалення роботи торгових представників

Розвиток мережі збуту7

Підвищення репутації підприємства.

Формування бренду на ринку

8

Бороніння законів і ухвал, вигідних для підприємства.

Взаємостосунки з федеральними і регіональними властями Рильська

9

Стягнення безнадійної дебіторської заборгованості

У судовому порядку

10

Підвищення продуктивності праці і якості обслуговування клієнтів

Створення внутрішніх документів по регламентації роботи персоналу, введення премій і ін.

11

Вдосконалення системи управління закупівель матеріалів, сировини і комплектуючих виробів.

Ритмічне забезпечення виробництва відповідними матеріалами, сировиною і комплектуючими виробами.

12

Контроль розрахунків з дебіторами, виконання плану

Посилення особистого контролю керівника

Закінчення додатку Г
1

2

13

Поліпшення якості сервісного обслуговування споживачів.

Вдосконалення роботи торгових представників

14

Вдосконалення кадрової політики підприємства.

Оптимізація кадрового складу персоналу підприємства.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка