Змістовий модуль введення в фізіологію тема Предмет І задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень
Скачати 370.58 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір370.58 Kb.
1   2   3
Тема 8. Узагальнююче заняття з фізіології збудливих структур

Мета заняття: студенти повинні показати вміння викладати, пояснювати та узагальнювати матеріал розділу зі знанням механізмів фізіологічних процесів.

1. Практичні навички.

Розраховувати та оцінювати величину мембранного потенціалу спокою, амплітуду ПД нервових і м’язових волокон, малювати схеми графіків їх реєстрації, визначати та розраховувати поріг деполяризації, швидкість проведення збудження по цих структурах.Розраховувати й графічно зображувати типи скорочення м’язів залежно від частоти їх подразнення, пояснювати механізми скорочення і розслаблення м’язів, нервово-м’язового передавання збудження та вплив різних чинників на ці процеси.

Основні схеми, які повинні уміти малювати та пояснювати студенти:

 1. Схеми розвитку в часі мембранного потенціалу спокою і потенціалу дії.

 2. Схема, що ілюструє як змінюється значення мембранного потенціалу спокою в разі деполяризації і гіперполяризації клітинної мембрани.

 3. Схема змін збудливості клітин під час розвитку потенціалу дії.

 4. Схема, що пояснює механізми змін збудливості клітин під час дії на них різних чинників.

 5. Схема, що пояснює значення сили електричного подразнення для виникнення в клітині потенціалу дії.

 6. Схема, що пояснює механізм проведення потенціалу дії безмієліновим нервовим і м’язовим волокнами.

 7. Схема, що пояснює особливості механізму проведення потенціалу дії мієліновим нервовим волокном.

 8. Схема, що пояснює будову нервово-м’язового синапсу та механізми проведення через нього збудження;

 9. Схеми одиночного й тетанічного скорочень.

 10. Схема, що пояснює механізми м’язового скорочення.

 11. Схеми дослідів Гальвані, Альдіні, Маттеучі.

2. Теоретичні питання

 1. Cучасні уявлення про будову та функції мембран. Активний та пасивний транспорт. Канали та насоси.

 2. Мембранний потенціал спокою, механізми походження, його параметри. Фізіологічна роль.

 3. Потенціал дії, його електрогенез і параметри. Фізіологічна роль. Тривалість, амплітуда потенціалу дії нервового волокна.

 4. Дія постійного струму на збудливі тканини. Фізичний і фізіологічний електротон.

 5. Катодична депресія. Акомодація тканин.

 6. Збудливість. Критичний рівень деполяризації, поріг деполяризації клітинної мембрани.

 7. Зміни збудливості клітини під час розвитку одиночного потенціалу дії.

 8. Залежність мембранного потенціалу від дії різної сили та тривалості постійного струму:
  а) при дії катоду, що по силі складає 40%, 60% порогової величини;
  б) при дії катоду порогової та надпорогової сили.

 9. Закономірності проведення збудження нервовими волокнами.

 10. Механізм передачі збудження через нервово-м’язовий синапс.

 11. Спряження збудження та скорочення.

 12. Механізм м’язового скорочення.

 13. Види м’язових скорочень. Одиночне м’язове скорочення.

 14. Тетанус. Види, умови утворення. Вчення М.Є.Введенського про оптимум і песимум частоти та сили подразнення.

 15. Лабільність.

 16. Корисний час. Хронаксія. Клінічне значення.

 17. Сила та робота м’язів. Поняття про працездатність.

Література

Основна:

 • Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів /В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М.Бєлан, М.Р.Гжегоцький, М.В.Йолтухівський; за редакцією В.Г.Шевчука.ї Вінниця: Нова Книга, 2012.- 448 с.

 • Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник /Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська.- Львів: БаК, 2002.- 767 с.

 • Фізіологія людини/Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г./ Київ-Книга плюс.- 2005 р.- 496 с.

 • Нормальна фізіологія: Підручник / Кол. авторів; За ред: В.І.Філімонова.- К.: Здоров’я, 1994.- 608 с.

 • Посібник з нормальної фізіології / За ред. В.Г. Шевчука, Д.Г. Наливайка.–К.: Здоров’я,1995.-С.5–47.

 • Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого. - М.: Медицина, 1985. – 554с.

 • Физиология человека /Под ред. Е.Б. Бабского. - 1972.- М.: Медицина, 1972.– 656 с.

 • Практикум по нормальной физиологии / Под ред. Н.А. Агаджаняна и А.В. Коробкова. – М.: Высш. шк., 1983. – 328 с.

 • Конспект лекцій.

Додаткова:

 • В.М.Мороз, Н.В.Братусь, О.В.Власенко, П.Т.Дацишин, М.В.Йолтухівський. Фізіологія нервової системи: Навчальний посібник для медичних вузів.- Вінниця-Київ.- 2001.- 213 с.

 • Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології.- Львів.- (2-ге оновлене видання) //За ред. О. Заячківської, М. Гжегоцького.- 2002.- 240 с.

 • В.М.Мороз, М.В.Йолтухівський, Н.В.Бєлік, О.В.Богомаз, Т.І.Борейко, Л.Ю.Бурєннікова, Т.О.Величко, О.В.Власенко, І.В.Гусакова, П.Т.Дацишин, О.В.Довгань, С.В.Коновалов, Я.В.Кузьмінський, О.В.Левчук, О.Д.Омельченко, І.Л.Рокунець, Л.О.Соловйова, К.В.Супрунов, Л.Л.Хмель, О.М.Шаповал. Фізіологія: Навчальний посібник для медичних і фармацевтичних ВНЗ./ - Вінниця.- 2008.- 246 с.

 • Физиология человека: В 3-х томах. Пер. с англ., издание 2-е дополненное и переработанное /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. - М.: Мир, 1996.- Т.1 – 323 с., Т.2 – 313 с, Т.3 – 198 с.

  • Физиология человека /В 2-х томах. Т.1. /Под ред В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: Медицина, 1997. – 448 с.

  • Основы физиологии человека. /В 2-х томах. Т.1./Под ред. Б.И.Ткаченко.– С.Пб, 1994.- 413с.

  • Богач П.Г., Клевець М.Ю., Рибальченко В.К. Основи електрофізіології. - Київ: Вища школа, 1984.

  • Катц Б.Н. Нерв, мышца, синапс. - М.: Мир, 1968.

  • Коган А.Б. Электрофизиология. - М.: Высш. шк., 1969.

  • Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы.- Київ: Вища школа, 1977.–320с.

 • Філімонов В.І. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник.- Вінниця: Нова Книга, 2010.- 456 с.

 • Посібник з фізіології /За ред. В.Г.Шевчука.- Вінниця; НОВА КНИ ГА, 2005.- 576 с.

 • Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. Нормальная физиология: Учебник.- ГЭОТАР-Медиа, 2005.- 696с.

 • Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии.- М.: Медицинское информационное агентство, 2002.- 958 с.

 • Физиология человека: Учебник (В двух томах) В.М. Покровский, Г.Ф. Коротько, В.И.Кобрин и др.; Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько.- М.:Медицина, 2002.- Т.1- 448 с., Т.2. – 368с.

 • Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека.- М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Издательство НГМА, 2001.- 526 с.

 • Физиология человека: учебник /В.И.Филимонов.- К.: Медицина, 2008.- 816 с.

 • Физиология с основами анатомии человека: Учебное пособие /В.И. Филимонов, А.Н. Бражников.- Запорожье.- 2000.- 411 с.

 • Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии: Пособие для студ. мед. и биол-спец. вузов /Под ред. Н.А.Агаджаняна.- М.: Высшая школа, 1986.- 351 с.

 • Нормальная физиология /В.И.Филимонов.- Запорожье, 1995. - 376 с.

 • Физиология человека /Под ред. Е.Б.Бабского. -1972.- М.: Медицина, 1972.-656с.

 • Физиология человека /Под ред. Г.И.Косицкого. - М.: Медицина, 1985.-– 554 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка