Звіт про науково-дослідну роботу стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункцях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції
Сторінка1/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


УДК [616-005+612.017.1]; 616-001.28-053.2-085; 546.47

КП


№ держреєстрації 0109U008514

Інв. №


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542)39-23-88e-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової

роботи, д.ф.-м.н., проф.

______________А.М.ЧорноусЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУСтан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункцях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції
Клінічні особливості вегетативно-судинних дисфункцій. Мікроелементне забезпечення та стан імунної системи дітей, хворих на вегетативно-судинні дисфункції

(проміжний)


Начальник НДЧ,

к.ф.-м.н. Д.І. Курбатов
Керівник НДР,

д-р. мед. наук, професор О.І. Сміян

2011

Рукопис закінчено 20 жовтня 2011 рокуРезультати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ

протокол № 1 від 22.09.2011 р.Список авторів
Керівник роботи
Д-р. мед. наук, професор ____________ О. І. Сміян

20.10.11 р. Вступ, Розділи 1, 2, 3,

Аналіз і узагальнення результатів дослідження

Висновки


Виконавці:
канд. мед. наук, доцент ____________ Т. П. Бинда

20.10.11 р. Розділи 1, 3, 4,

Висновки,

Практичні рекомендації


канд. мед. наук, доцент ____________ П. І. Січненко

20.10.11 р. Розділи 4


канд. мед. наук, доцент ____________ О. К. Романюк

20.10.11 р. Розділи 3

канд.мед.наук, асистент ____________ В. А. Горбась

20.10.11 р. Розділ 1


асистент ____________ О. Г. Васильєва

20.10.11 р. Розділ 2

РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 96 с., 3 рис., 16 табл., 162 джерела.

Об`єкт дослідження - вегетативно-судинні дисфункції у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та дітей без додаткових факторів ризику.

Мета роботи - підвищення ефективності лікування нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, хворих на вегетативно-судинну дисфункцію, на основі поглибленого вивчення патогенетичної ролі вмісту мікроелементів, цитокінів, стану клітинної та гуморальної ланок імунної системи.

Метод дослідження – статистичний аналіз результатів клінічних, інструментальних (для вивчення стану вегетативного гомеостазу, церебральної гемодинаміки, серцевої діяльності), спектрофотометричних (для оцінки мікроелементного забезпечення сироватки крові), імунологічних (для вивчення стану імунореактивності) досліджень.

На початку фази клінічних проявів вегетативно-судинної дисфункції у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції встановлено значний дисбаланс у мікроелементному забезпеченні сироватки крові з повільною його нормалізацією в динаміці лікування. Запропоновано визначати вміст цинку як непрямий показник ступеня активності стрес-реалізуючих механізмів в адаптивній відповіді впродовж лікування; враховувати індивідуальні психологічні характеристики, які можуть визначати ефективність терапевтичних заходів.

Результати НДР впроваджені в практичну роботу лікарів-педіатрів Сумської області.

Прогнозні припущення щодо розвитку об`єкта дослідження - пошук оптимальної схеми лікування нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, хворих на вегетативно-судинну дисфункцію.

нащадки ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, вегетативно-судинні дисфункції, ВЕГЕТАТИВНИЙ ГОМЕОСТАЗ, мікроелементи, імунна система.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК умовних позначень, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ………..............................................................................................................6ВСТУП .........................................................................................................................8

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  1. Проблема екологічно залежних захворювань на сучасному етапі.....................................................................................................................................13

  2. Вегетативні дисфункції у дітей....................................................................15

   1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез вегетативних дисфункцій……………………………………………………………………………….15

   2. Особливості фізіологічної та патофізіологічної ролі мікроелементів при вегетативних дисфункціях................................................................................................21

   3. Нейроімунологічні механізми порушень системного імунітету у дітей з психосоматичною патологією..........................................................................................25

2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Об’єм досліджень...............................................................................................32

2.2. Методи дослідження..........................................................................................32

2.3. Клінічна характеристика дітей контрольної групи.........................................36

2.4. Методи статистичної обробки...........................................................................39

3 Клінічні особливості вегетативно-судинних дисфункцій..................................................................................................................40

4 Мікроелементне забезпечення та стан імунної системи дітей, хворих на вегетативно-судинні дисфункції

4.1.Мікроелементне забезпечення дітей, хворих на вегетативно-судинні дисфункції, на основі вивчення концентрацій міді, цинку, марганцю, нікелю, кадмію.................................................................................................................................51

4.2. Стан основних показників імунологічного статусу у дітей з вегетативно-судинними дисфункціями в динаміці захворювання за допомогою оцінки гуморальної ланки, клітинного імунітету та цитокінів.................................................56

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ............................69

Висновки..............................................................................................................77

рекомендації………………..............................................................................79

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………….................................................................80

Перелік умовних позначень, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


АКТГ – адренокортикотропний гормон

АТ – артеріальний тиск

АХ – ацетилхолін

БВСА – басейн внутрішньої сонної артерії

ВББ – вертебробазилярний басейн

ВВТ – вихідний вегетативний тонус

ВД – вегетативна дисфункція

ВЗД – вегетативне забезпечення діяльності

ВНС – вегетативна нервова система

ВР – вегетативна реактивність

ВСД – вегетативно-судинна дисфункція

ГАМК – γ-аміномасляна кислота

ГГАВ – гіпоталамо-гіпофізарно-адреналова вісь

ГК – глюкокортикоїди

ГМ – головний мозок

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота

ЕКГ – електрокардіографія

ІН – індекс напруження

ІН1 – індекс напруження у кліностатичному положенні

ІН2 – індекс напруження в ортостатичному положенні

ІС – імунна система

КА – катехоламіни

КІГ – кардіоінтервалографія

ЛНА на ЧАЕС – ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

МЕ – мікроелементи

МЛРК – мигдалеподібний лімбіко-ретикулярний комплекс

НА – норадреналін

НС – нервова система

НЦД – нейроциркуляторна дисфункція

ПАПР – показник адекватності процесів регуляції

ПВС – психовегетативний синдром

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів

ПСР – психосоматичні розлади

РЕГ – реоенцефалографія

РНК – рибонуклеїнова кислота

ФП – фагоцитарний показник

ЦК – цитокіни

ЦНС – центральна нервова система

AMo – амплітуда моди

CRF – кортикотропін-релізінг фактор

Cu – мідь

Fe – залізо

IL-1 – інтерлейкін-1

IL-2 – інтерлейкін-2

IL-4 – інтерлейкін-4

Mn – марганець

Mo – мода

Se – селен

TAS – “Торонтська шкала алекситимії”

Th1 – Т-хелпери І типу

Th2 – Т-хелпери ІІ типу

Zn – цинк

ΔХ – варіаційний розмах

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка